Lærlinger med læreplass utenfor bostedsfylke

Indikatoren viser andel lærlinger som har læreplass utenfor bostedsfylke. Lærlingens bosted defineres som den bostedskommune der eleven i følge folkeregisteret er registrert som bosatt per 1. oktober i skoleåret Andel lærlinger som har læreplass utenfor bostedfylke = (Lærlinger med læreplass utenfor bostedsfylke)/(Lærlinger, etter bostedsfylke)*100 Teller: Antall lærlinger med læreplass i annet fylke enn bostedsfylke. Tall per 1.10. Kilde: VIGO, SSBs befolkningsstatistikk Nevner: Antall lærlinger, etter bostedsfylke. Tall per 1.10. Kilde: VIGO