Elever med skoleplass utenfor bostedsfylke

Indikatoren viser andel elever som går på skole utenfor bostedsfylke, av det totale antall elever. Elever i alternativ opplæring (AOLOV1) og elever registrert med elevstatus "V" (voksne) er inkludert. Elevens bosted defineres som den bostedskommune der eleven i følge folkeregisteret er registrert som bosatt per 1. oktober i skoleåret. Andel elever som går på skole utenfor bostedsfylke = (Elever med skoleplass utenfor bostedsfylke)/(Elever, etter bostedsfylke)*100 Teller: Elever som går på skole i et annet fylke enn bostedsfylket. Tall per 1.10. Kilde: VIGO, SSBs befolkningsstatistikk Nevner: Elever etter bostedsfylke. Tall per 1.10. Kilde: VIGO, SSBs befolkningsstatistikk