Elever i fagopplæring i skole (vg3) av nye lærlinger og elever i fagopplæring i skole

Indikatoren viser andelen elever i alternativ vg3 i skole/fagopplæring i skole, i prosent av elever i alternativ vg3 i skole + nye lærlinger, dvs. andelen av de som har fått tilbud som lærling/fagopplæring i skole, som går i skole. Dersom fylkeskommunen ikke kan formidle opplæring i bedrift til de som ønsker slik opplæring, må også bedriftsdelen av opplæringen skje i skole. (Elever i alternativ vg3/fagopplæring i skole regnes som elever, ikke lærlinger.) Andel elever i alternativ vg3 i skole av nye lærlinger og elever i alternativ vg3 i skole = (Elever i alternativ vg3 i skole)/(Lærlinger, nye, siste år)+(elever i alternativ vg3 i skole)*100 Teller: Antall elever i alternativ vg3 i skole, etter bostedsfylke. Elever i opplæringstilbud tilpasset voksne er ikke inkludert. Tall per 1.10. Kilde: VIGO. Nevner: Antall nye lærlinger inkludert elever i alternativ vg3 i skole, etter bostedsfylke. Tall per 1.10. Kilde: VIGO.