KOSTRA nøkkeltall

Vestvågøy - 1860 (Nordland)

Landbruk

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vestvågøy Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 2 347 3 849 2 533 4 069 3 013 108 259 109 916 114 601 125 030 171 189 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 685 998 710 507 726 132 784 105 830 758 56 739 59 683 58 909 65 467 65 743
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 2,1 3,5 2,3 3,7 2,8 3,2 3,2 3,4 3,7 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 3,0 3,2 3,1 3,5 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 1 098 1 093 1 093 1 091 1 083 34 122 33 956 33 956 34 028 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 18 960 18 879 18 879 18 809 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 134 123 120 117 112 7 124 6 967 6 859 6 839 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 2 161 2 142 2 072 1 992 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 31 677 31 238 31 272 31 192 30 499 1 562 262 1 558 434 1 562 192 1 594 643 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 554 177 555 065 558 536 551 485 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 14 810 14 628 14 628 14 410 14 355 12 540 879 12 432 815 12 432 815 12 613 957 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 4 482 266 4 494 335 4 494 335 4 514 149 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 17,4 13,8 37,3 13,6 .. 1 435,0 1 156,3 1 177,5 1 048,7 968,0 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 170,8 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 9 172,8 174,0 436,3 490,6 494,8 178,8
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 17,4 12,7 31,0 4,4 .. 448,8 581,8 434,6 326,7 525,4 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 4 599,1 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 4 600,1 119,5 279,3 171,2 256,1 75,1
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 1,1 6,3 9,2 .. 986,2 574,5 742,9 722,0 442,6 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 571,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 572,7 54,5 157,0 319,4 238,7 103,7
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 24 187 129 .. 2 685 3 201 4 299 4 899 8 039 18 139 21 565 22 702 24 855 27 493 18 139 21 575 22 702 24 855 27 493 1 010 1 364 2 133 1 711 1 398
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 45 42 63 55 .. 1 827 1 823 1 554 1 560 1 919 9 167 9 071 8 007 8 172 7 954 9 175 9 080 8 008 8 182 7 959 985 883 764 992 787

Kontakt