4409_2027
4409_2027
kostra
2019-11-13T08:51:00.000Z
no
tjenesteområde Sosialtjeneste Unjárga - Nesseby, faktaark Sosialtjeneste Unjárga - Nesseby

KOSTRA nøkkeltall

Unjárga - Nesseby - 2027 (Finnmark Finnmárku)

Sosialtjeneste

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Unjárga - Nesseby Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 47 48 60 47 2 372 2 322 2 350 2 195 430 440 464 482 114 839 117 021 118 409 118 964 134 007 136 648 138 784 139 365 2 972 2 863 3 064 2 928
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 7 7 11 9 497 443 435 344 107 107 113 101 27 011 26 454 25 498 24 130 29 373 28 787 27 817 26 391 635 584 604 559
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 17 15 12 14 490 519 549 564 93 101 121 138 39 184 40 815 42 789 44 391 48 476 49 291 53 378 54 993 832 843 886 964
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 4 : 4 4 377 329 290 287 54 54 52 59 11 920 11 760 12 034 12 616 13 199 13 180 13 742 14 377 399 360 367 358
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 20 26 12 17 923 1 019 747 729 202 213 104 128 53 399 57 163 47 787 49 750 64 232 66 908 57 014 58 562 1 280 1 243 1 118 1 158
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 9 7 10 10 457 426 397 398 52 58 54 55 9 087 8 740 8 758 9 234 10 351 9 589 9 549 10 022 410 351 410 382
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 41 44 43 39 1 082 1 101 1 228 1 136 210 251 301 328 52 470 55 537 60 361 61 467 64 499 66 902 72 236 73 198 1 180 1 183 1 385 1 341
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt