4408_0122
4408_0122
kostra
2019-05-19T21:14:00.000Z
no
tjenesteområde Samferdsel Trøgstad, faktaark Samferdsel Trøgstad

KOSTRA nøkkeltall

Trøgstad - 0122 (Østfold)

Samferdsel

Publisert 15.03.2019.

Her finner du rettelogg for samferdsel.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Trøgstad Kostragruppe 01 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 33,8 33,8 32,9 32,9 11,1 11,1 13,0 13,7 16,1 16,3 15,2 21,7 15,9 14,7 14,7 15,7 15,7 14,6 14,7 15,6 18,2 17,2 15,1 14,5
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 42,6 42,6 41,4 41,4 41,4 43,8 38,3 44,1 52,4 49,0 50,6 54,2 62,7 59,2 59,1 61,1 62,5 60,6 60,6 62,5 75,6 78,0 74,7 75,3
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 47,0 63,7 55,2 44,7 31,6 35,0 37,3 33,9 32,3 30,4 35,1 28,7 34,2 33,9 32,4 29,9 37,4 30,4 35,6 28,9 37,9 36,0 38,0 38,9
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 32,4 32,4 34,3 34,3 38,0 37,3 39,7 31,8 34,4 37,1 35,7 31,7 30,3 30,5 29,1 28,2 29,4 29,6 28,2 27,4 15,9 14,9 17,0 15,4
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 702 1 033 868 1 089 1 175 1 198 1 297 1 360 984 1 053 1 202 1 219 1 425 1 524 1 686 1 743 1 397 1 480 1 689 1 770 1 175 1 242 1 322 1 277
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 16 897 17 241 24 897 40 069 13 570 11 168 13 709 14 322 16 386 22 352 19 326 19 819 18 122 19 670 20 273 23 161 19 531 20 549 21 405 24 136 19 507 21 343 21 143 24 570
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 250 207 355 920 884 912 986 1 008 718 800 838 1 588 893 913 1 068 1 217 847 870 1 032 1 205 627 722 854 811
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 23 23 23 23 99 100 127 115 286 299 293 421 5 904 5 523 5 601 5 830 6 020 5 651 5 739 5 977 326 299 276 259
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 649 961 826 1 074 1 004 989 1 105 1 179 866 918 1 001 1 042 946 988 1 072 1 153 819 895 1 000 1 123 649 659 703 784
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 51 029 75 882 62 943 82 057 80 687 79 535 81 682 91 470 94 308 97 580 98 748 102 424 115 841 120 940 130 403 144 641 111 346 121 790 135 176 156 657 104 983 110 738 113 891 130 481
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.