4407_1927
4407_1927
kostra
2019-04-26T12:18:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Tranøy, faktaark Plan, byggesak og miljø Tranøy

KOSTRA nøkkeltall

Tranøy - 1927 (Troms Romsa)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tranøy Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 1 3 1 0 126 110 114 106 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 124 146 138 96 124 146 138 96
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. 54 83 52 66 45 48 43 46 45 48 43 46 37 30 48 58 37 30 48 58
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 104 41 41 51 4 024 4 352 3 626 3 366 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 5 534 4 300 4 852 4 822 5 534 4 300 4 852 4 822
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 32 .. 32 0 2 694 0 924 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 2 414 0 2 054 0 2 414 0 2 054
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. .. 20 7 .. 16 15 25 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 18 15 16 .. 18 15 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 68 75 11 .. 43 27 41 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 43 35 38 .. 43 35 38
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 28 22 71 43 22 24 20 20 19 22 18 20 19 22 18 20 26 29 25 30 26 29 25 30
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet som skulle vært omsøkt (antall) antall .. .. .. .. 0 4 0 14 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 6 84 12 0 6 84 12
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 14 2 24 3 368 444 453 342 6 370 6 306 7 229 6 148 6 382 6 312 7 235 6 148 198 192 644 388 198 192 644 388
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 .. 99 96 100 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 96 99 98 .. 96 99 98
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. 50 .. 49 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 48 50 50 .. 48 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 62 60 68 86 84 86 86 81 84 86 86 81 74 85 99 70 74 85 99 70
Netto endring i antall boliger (antall) antall 6 19 .. .. 496 538 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 2 014 2 222 0 0 2 014 2 222 0 0

Kontakt