4407_1928
4407_1928
kostra
2019-06-18T01:42:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Torsken, faktaark Plan, byggesak og miljø Torsken

KOSTRA nøkkeltall

Torsken - 1928 (Troms Romsa)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Torsken Kostragruppe 04 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 1 0 0 0 36 28 24 2 160 122 164 140 3 740 3 482 3 364 3 214 3 848 3 600 3 462 3 288 124 146 138 104 124 146 138 104
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. 82 39 58 66 64 57 55 64 45 48 43 46 45 48 43 46 37 30 48 57 37 30 48 57
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall .. 11 10 10 1 230 1 060 970 964 6 402 5 958 5 214 4 944 176 652 161 732 157 340 149 336 187 490 173 182 169 910 161 122 5 534 4 300 4 852 4 922 5 534 4 300 4 852 4 922
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 11 .. 2 0 716 0 308 0 3 928 0 1 540 0 87 674 0 66 584 0 93 284 0 72 668 0 2 414 0 2 110 0 2 414 0 2 110
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. .. .. 20 .. 17 17 16 .. 12 18 19 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 18 15 16 .. 18 15 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. 20 14 .. 29 24 38 .. 32 30 36 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 43 35 35 .. 43 35 35
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. 1 .. 0 12 14 4 0 4 18 12 0 3 188 3 570 3 984 0 3 930 3 570 4 734 0 6 84 12 0 6 84 12
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 44 42 26 24 76 177 67 144 2 175 2 333 2 598 2 448 2 179 2 341 2 600 2 448 76 147 181 170 76 147 181 170
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 100 97 100 .. 95 95 96 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 96 99 98 .. 96 99 98
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 50 .. 50 50 49 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 48 50 50 .. 48 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 64 69 62 43 69 67 67 67 84 86 86 82 84 86 86 81 74 85 99 54 74 85 99 54
Netto endring i antall boliger (antall) antall 2 4 .. .. 152 180 0 0 448 496 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 2 014 2 222 0 0 2 014 2 222 0 0

Kontakt