4407_0704
4407_0704
kostra
2019-04-26T12:33:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Tønsberg, faktaark Plan, byggesak og miljø Tønsberg

KOSTRA nøkkeltall

Tønsberg - 0704 (Vestfold)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tønsberg Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 11 8 16 10 1 146 1 086 984 862 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 168 162 150 136
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 13 .. 6 40 31 34 29 35 45 48 43 46 45 48 43 46 18 23 31 45
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 784 607 694 672 54 976 52 804 51 022 43 988 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 9 148 8 752 9 070 7 478
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 88 .. 617 0 27 050 0 21 178 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 4 932 0 3 858
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 18 37 39 .. 17 18 23 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 12 24 26
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 32 54 53 .. 40 45 44 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 29 61 58
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 6 8 4 1 21 26 21 22 19 22 18 20 19 22 18 20 18 20 10 12
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet som skulle vært omsøkt (antall) antall .. 13 19 9 0 1 358 1 228 1 356 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 134 116 96
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 1 1 .. 2 1 446 1 486 1 578 990 6 370 6 306 7 229 6 148 6 382 6 312 7 235 6 148 62 49 88 138
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 50 .. 50 .. 94 92 89 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 80 95 81
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 45 .. 50 .. 47 47 48 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 48 50 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 77 100 83 95 94 96 92 84 86 86 81 84 86 86 81 96 90 92 89
Netto endring i antall boliger (antall) antall 299 119 .. .. 86 950 22 706 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 69 614 1 674 0 0

Kontakt