4393_1812
4393_1812
kostra
2019-09-19T11:32:00.000Z
no
tjenesteområde Barnehager Sømna, faktaark Barnehager Sømna

KOSTRA nøkkeltall

Sømna - 1812 (Nordland)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sømna Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 89,2 100,0 106,9 111,5 78,9 79,5 80,1 81,1 78,0 79,0 81,4 82,2 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 84,8 84,5 86,0 86,9
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 102,9 110,3 108,0 113,9 90,2 90,6 90,5 90,6 89,8 89,8 90,6 91,4 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 92,5 92,4 93,3 93,4
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 110,6 116,7 108,6 115,1 97,1 97,4 96,9 96,4 97,2 96,9 96,8 97,2 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,3 97,4 97,8 97,4
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 73,6 71,9 70,2 67,4 74,2 73,9 74,5 74,9 72,3 72,1 72,2 71,8 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 52,0 51,4 51,0 50,9
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall 5,1 5,0 5,2 4,9 5,8 5,9 5,7 5,5 5,4 5,5 5,5 5,3 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 5,8 5,9 5,8 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent .. 39,7 42,9 32,5 .. 37,0 38,6 40,0 .. 37,3 37,4 38,0 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 36,6 36,6 37,8
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 11,5 4,3 4,5 6,5 3,8 3,9 3,4 3,6 4,2 3,9 2,8 2,9 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 4,7 4,4 3,5 3,6
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 61 62 57 63 59 63 65 71 62 64 65 70 59 62 64 69 60 63 65 70 56 60 62 67
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 100,0 90,0 90,0 71,4 82,5 81,3 81,7 80,4 79,5 79,6 83,0 83,3 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 81,6 82,0 85,6 86,8
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 10,7 9,7 8,5 8,2 11,4 11,6 11,5 11,5 11,0 11,1 10,9 11,2 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 11,7 11,7 11,4 11,6
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 135 680 158 437 146 207 159 241 127 851 137 758 146 807 157 856 137 857 142 739 148 655 159 818 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 129 369 136 781 144 052 152 582
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 52 53 48 51 50 53 55 60 53 54 55 60 48 50 51 55 48 50 52 55 47 50 52 56
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.