4398_0710
4398_0710
kostra
2019-06-16T13:19:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Sandefjord, faktaark Eiendomsforvaltning Sandefjord

KOSTRA nøkkeltall

Sandefjord - 0710 (Vestfold)

Eiendomsforvaltning

Publisert 15.03.2019.

En tabell med tall  for fylkeskommunal eiendomsforvaltning har blitt oppdatert etter publisering. Se rettelogg her. 

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sandefjord Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . 7,5 7,9 8,6 8,8 8,8 8,9 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 7,7 8,0 8,0 8,0
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . 120 125 231 251 280 303 242 258 271 295 246 259 279 303 246 244 254 241
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . 4,18 4,01 4,76 4,93 4,90 4,92 5,08 5,12 5,17 5,13 4,89 4,94 4,95 4,95 4,15 4,16 4,19 4,07
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . 79 105 82 92 100 100 86 94 100 100 93 101 109 110 64 79 104 86
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . 598 664 442 464 474 515 482 515 517 562 481 525 540 580 491 520 518 586
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . 162 131 142 147 154 154 144 152 157 161 143 150 156 159 155 163 168 163
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . 120 155 96 99 103 117 102 109 111 126 101 109 113 127 107 111 115 132
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt