4409_0713
4409_0713
kostra
2019-03-23T22:41:00.000Z
no
tjenesteområde Sosialtjeneste Sande, faktaark Sosialtjeneste Sande

KOSTRA nøkkeltall

Sande - 0713 (Vestfold)

Sosialtjeneste

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sande Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 215 214 219 206 4 746 4 729 .. 4 670 114 839 117 021 .. 120 071 134 007 136 648 .. 140 472 7 151 7 438 . 7 788
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 56 56 56 41 1 223 1 110 .. 941 27 011 26 454 .. 24 253 29 373 28 787 .. 26 514 1 642 1 641 . 1 573
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 82 93 85 89 1 507 1 529 .. 1 635 39 184 40 815 .. 44 476 48 476 49 291 .. 55 078 2 428 2 794 . 3 305
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 25 28 25 16 515 510 .. 515 11 920 11 760 .. 12 675 13 199 13 180 .. 14 436 664 661 . 778
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 93 112 98 104 2 135 2 243 .. 1 839 53 399 57 163 .. 50 345 64 232 66 908 .. 59 157 3 441 3 878 . 3 584
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 9 8 9 14 452 424 .. 455 9 087 8 740 .. 9 266 10 351 9 589 .. 10 054 412 424 . 394
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 132 135 118 111 2 108 2 042 .. 2 184 52 470 55 537 .. 62 347 64 499 66 902 .. 74 078 2 920 3 143 . 3 567
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt