4409_0713
4409_0713
kostra
2019-05-26T05:41:00.000Z
no
tjenesteområde Sosialtjeneste Sande, faktaark Sosialtjeneste Sande

KOSTRA nøkkeltall

Sande - 0713 (Vestfold)

Sosialtjeneste

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sande Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 215 214 219 206 4 746 4 729 4 529 4 670 114 839 117 021 118 409 120 071 134 007 136 648 138 784 140 472 7 151 7 438 7 600 7 788
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 56 56 56 41 1 223 1 110 1 021 941 27 011 26 454 25 498 24 253 29 373 28 787 27 817 26 514 1 642 1 641 1 611 1 573
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 82 93 85 89 1 507 1 529 1 531 1 635 39 184 40 815 42 789 44 476 48 476 49 291 53 378 55 078 2 428 2 794 3 062 3 305
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 25 28 25 16 515 510 500 515 11 920 11 760 12 034 12 675 13 199 13 180 13 742 14 436 664 661 718 778
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 93 112 98 104 2 135 2 243 1 698 1 839 53 399 57 163 47 787 50 345 64 232 66 908 57 014 59 157 3 441 3 878 3 354 3 584
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 9 8 9 14 452 424 424 455 9 087 8 740 8 758 9 266 10 351 9 589 9 549 10 054 412 424 402 394
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 132 135 118 111 2 108 2 042 2 132 2 184 52 470 55 537 60 361 62 347 64 499 66 902 72 236 74 078 2 920 3 143 3 380 3 567
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt