4406_0713
4406_0713
kostra
2019-05-21T21:44:00.000Z
no
tjenesteområde Landbruk Sande, faktaark Landbruk Sande

KOSTRA nøkkeltall

Sande - 0713 (Vestfold)

Landbruk

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sande Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 836 879 1 149 2 137 40 850 41 171 40 864 45 075 685 998 710 507 726 132 778 577 685 998 710 507 726 132 778 577 17 434 18 050 18 567 22 182
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 2,3 2,5 3,3 6,2 3,0 3,1 3,1 3,5 3,7 3,8 4,0 4,2 3,7 3,8 3,9 4,2 3,7 3,9 5,3 4,8
Landbrukseiendommer (antall) antall 359 347 347 347 13 418 13 326 12 996 12 928 185 583 184 873 183 723 183 366 185 732 185 025 183 875 183 518 4 720 4 681 3 531 4 593
Jordbruksbedrifter (antall) antall 107 104 99 103 3 494 3 433 3 257 3 210 41 813 41 034 40 239 39 565 41 840 41 060 40 269 39 595 1 469 1 419 1 380 1 345
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 34 724 34 270 33 836 34 577 869 999 872 290 850 202 855 749 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 408 752 406 137 402 122 402 748
Produktivt skogareal (dekar) dekar 117 562 116 611 116 611 116 798 4 368 507 4 240 856 4 240 856 4 233 155 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 1 275 544 1 050 171 751 833 1 268 882
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 46,0 33,0 21,0 44,0 525,1 716,5 501,2 316,1 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 689,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 693,1 152,0 193,2 232,3 737,6
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 9,8 17,0 19,0 27,0 283,2 331,9 372,9 164,1 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 671,6 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 672,6 72,8 131,4 149,4 267,2
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 36,2 16,0 2,0 17,0 241,9 384,6 128,3 152,0 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 017,5 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 020,5 79,2 61,8 82,9 470,4
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 0 0 1 070 903 1 483 859 18 139 21 565 22 702 24 619 18 139 21 575 22 702 24 619 143 148 88 101
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 6 11 9 1 542 535 480 415 9 167 9 071 8 007 8 040 9 175 9 080 8 008 8 050 222 292 190 206

Kontakt