4409_1514
4409_1514
kostra
2019-10-21T08:15:00.000Z
no
tjenesteområde Sosialtjeneste Sande, faktaark Sosialtjeneste Sande

KOSTRA nøkkeltall

Sande - 1514 (Møre og Romsdal)

Sosialtjeneste

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sande Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 22 21 34 36 1 695 1 821 1 823 1 654 4 817 4 878 5 098 4 872 1 185 1 189 1 204 1 124 114 839 117 021 118 409 118 964 134 007 136 648 138 784 139 365 4 904 5 203 5 314 5 437
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 4 4 5 8 369 353 353 304 1 090 1 054 1 032 956 267 245 231 228 27 011 26 454 25 498 24 130 29 373 28 787 27 817 26 391 1 149 1 227 1 187 1 143
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 5 3 8 7 438 483 560 523 1 106 1 243 1 381 1 437 245 276 266 266 39 184 40 815 42 789 44 391 48 476 49 291 53 378 54 993 1 280 1 347 1 405 1 618
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall : : .. 3 167 187 159 177 615 593 593 615 172 158 143 138 11 920 11 760 12 034 12 616 13 199 13 180 13 742 14 377 575 547 565 637
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 7 10 9 12 787 904 697 608 2 065 2 304 1 754 1 695 527 574 384 377 53 399 57 163 47 787 49 750 64 232 66 908 57 014 58 562 2 154 2 452 1 880 1 954
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall : : .. : 218 238 207 246 677 650 694 625 206 185 185 174 9 087 8 740 8 758 9 234 10 351 9 589 9 549 10 022 528 495 512 547
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 7 5 22 15 854 977 1 075 968 2 020 2 341 2 712 2 703 652 694 818 783 52 470 55 537 60 361 61 467 64 499 66 902 72 236 73 198 2 011 2 157 2 516 2 690
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt