4407_0632
4407_0632
kostra
2019-06-27T03:23:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Rollag, faktaark Plan, byggesak og miljø Rollag

KOSTRA nøkkeltall

Rollag - 0632 (Buskerud)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rollag Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 3 2 5 160 122 164 140 3 740 3 482 3 364 3 214 3 848 3 600 3 462 3 288 242 192 270 254
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. 64 57 55 64 45 48 43 46 45 48 43 46 36 37 36 30
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 179 164 144 133 6 402 5 958 5 214 4 944 176 652 161 732 157 340 149 336 187 490 173 182 169 910 161 122 11 196 10 684 10 506 10 404
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 101 .. 13 0 3 928 0 1 540 0 87 674 0 66 584 0 93 284 0 72 668 0 6 588 0 4 158
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 10 14 17 .. 12 18 19 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 16 14 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 19 18 36 .. 32 30 36 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 32 29 29
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 1 .. .. 0 4 18 12 0 3 188 3 570 3 984 0 3 930 3 570 4 734 0 306 478 208
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 76 177 67 144 2 175 2 333 2 598 2 448 2 179 2 341 2 600 2 448 46 32 44 14
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 95 95 96 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 96 97 98
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 49 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 49 49 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 100 100 100 69 67 67 67 84 86 86 82 84 86 86 81 92 92 94 95
Netto endring i antall boliger (antall) antall 1 3 .. .. 448 496 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 2 266 3 276 0 0

Kontakt