4409_1253
4409_1253
kostra
2019-04-21T10:51:00.000Z
no
tjenesteområde Sosialtjeneste Osterøy, faktaark Sosialtjeneste Osterøy

KOSTRA nøkkeltall

Osterøy - 1253 (Hordaland)

Sosialtjeneste

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Osterøy Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 152 142 170 196 4 746 4 729 4 529 4 670 11 267 11 548 11 551 11 223 114 839 117 021 118 409 120 071 134 007 136 648 138 784 140 472 11 931 12 507 13 033 13 322
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 43 36 44 43 1 223 1 110 1 021 941 2 896 2 828 2 759 2 469 27 011 26 454 25 498 24 253 29 373 28 787 27 817 26 514 2 778 2 867 2 906 2 774
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 39 35 55 72 1 507 1 529 1 531 1 635 3 420 3 581 3 704 3 507 39 184 40 815 42 789 44 476 48 476 49 291 53 378 55 078 4 605 4 764 5 186 5 564
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 18 17 20 23 515 510 500 515 1 196 1 170 1 210 1 238 11 920 11 760 12 034 12 675 13 199 13 180 13 742 14 436 1 378 1 440 1 479 1 571
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 76 69 79 97 2 135 2 243 1 698 1 839 5 363 5 794 4 324 4 432 53 399 57 163 47 787 50 345 64 232 66 908 57 014 59 157 4 398 5 157 5 102 5 565
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 26 16 25 29 452 424 424 455 1 170 1 118 1 151 1 180 9 087 8 740 8 758 9 266 10 351 9 589 9 549 10 054 783 829 843 948
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 113 100 117 131 2 108 2 042 2 132 2 184 5 490 5 922 6 210 6 166 52 470 55 537 60 361 62 347 64 499 66 902 72 236 74 078 5 227 5 741 6 284 6 486
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt