KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Bolig

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 13 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 12 902 13 029 13 060 13 209 13 230 37 648 37 531 39 706 13 209 13 230 12 902 13 029 13 060 1 857 1 908 98 092 97 142 96 435 95 151 94 898 110 994 110 171 109 495 108 360 108 128 12 902 13 029 13 060 13 209 13 230
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 19 19 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 19 41 43 21 21 21 20 20 21 21 20 20 20 19 19 19 19 19
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 16 15 16 17 16 52 52 53 17 16 16 15 16 53 57 52 53 54 54 55 48 48 49 49 50 16 15 16 17 16
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 793 1 391 652 839 1 233 1 527 1 565 1 763 839 1 233 1 793 1 391 652 3 493 1 958 1 426 1 526 1 621 1 408 1 089 1 473 1 509 1 495 1 335 1 108 1 793 1 391 652 839 1 233
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 14 031 14 886 15 629 14 786 17 409 9 857 10 191 10 522 14 786 17 409 14 031 14 886 15 629 7 945 7 814 9 216 9 560 9 579 10 064 10 840 9 865 10 293 10 413 10 721 11 752 14 031 14 886 15 629 14 786 17 409
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 61 53 61 65 64 32 35 28 65 64 61 53 61 23 20 29 29 27 26 26 33 32 31 31 30 61 53 61 65 64
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 874 812 968 1 024 967 1 304 1 497 1 462 1 024 967 874 812 968 24 27 2 449 2 661 2 606 2 583 2 599 3 323 3 473 3 574 3 607 3 566 874 812 968 1 024 967
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 1,4 1,4 1,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 2,3 2,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 25,0 22,9 21,6 23,9 23,2 17,9 16,3 14,9 23,9 23,2 25,0 22,9 21,6 8,3 7,5 16,2 14,6 13,4 14,6 14,8 17,3 15,7 14,5 15,8 15,9 25,0 22,9 21,6 23,9 23,2

Kontakt