4407_1523
4407_1523
kostra
2019-04-23T22:45:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Ørskog, faktaark Plan, byggesak og miljø Ørskog

KOSTRA nøkkeltall

Ørskog - 1523 (Møre og Romsdal)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørskog Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 1 2 1 1 74 94 96 58 286 274 286 230 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 332 246 250 180
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 50 25 .. .. 47 62 56 61 41 83 54 48 45 48 43 46 45 48 43 46 52 64 65 68
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 50 18 .. .. 3 416 3 562 3 972 2 596 14 766 12 398 12 378 10 782 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 11 876 10 220 10 276 8 642
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 6 .. .. 0 2 378 0 1 116 0 7 724 0 4 260 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 6 560 0 3 824
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 10 .. .. .. 16 14 16 .. 15 15 16 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 17 15 36
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 37 .. .. .. 35 27 38 .. 31 28 34 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 39 32 44
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 13 33 .. .. 16 19 17 15 18 22 17 20 19 22 18 20 19 22 18 20 20 25 23 21
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet som skulle vært omsøkt (antall) antall .. 3 .. .. 0 16 2 4 0 84 140 60 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 120 102 104
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 5 3 .. .. 168 158 256 142 828 959 1 165 1 070 6 370 6 306 7 229 6 148 6 382 6 312 7 235 6 148 524 448 524 686
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 .. .. .. 94 98 100 .. 94 96 97 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 97 97 97
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. .. .. 50 50 50 .. 50 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 48 48 48
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 69 65 76 69 74 86 84 70 84 86 86 81 84 86 86 81 85 82 73 70
Netto endring i antall boliger (antall) antall 8 11 .. .. 828 740 0 0 1 380 2 260 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 2 910 2 650 0 0

Kontakt