4408_0830
4408_0830
kostra
2019-09-20T08:23:00.000Z
no
tjenesteområde Samferdsel Nissedal, faktaark Samferdsel Nissedal

KOSTRA nøkkeltall

Nissedal - 0830 (Telemark)

Samferdsel

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nissedal Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 3,8 3,8 3,8 15,4 8,2 9,9 10,0 10,7 8,8 7,0 7,6 7,4 15,9 14,7 15,0 15,5 15,7 14,6 14,9 15,4 9,6 9,2 9,3 9,7
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 26,9 26,9 26,9 26,9 24,5 29,5 28,2 29,6 42,0 43,3 42,9 42,3 62,7 59,2 59,2 59,7 62,5 60,6 60,6 61,1 55,1 58,0 55,1 55,3
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 13,4 12,7 5,5 4,9 46,1 43,4 41,2 39,3 32,1 32,3 28,5 28,4 34,2 33,9 32,4 29,5 37,4 30,4 35,6 28,5 35,3 31,5 32,8 33,9
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 34,6 26,9 0,0 23,1 55,8 53,8 48,4 47,9 44,8 47,3 45,4 42,3 30,3 30,5 29,0 28,7 29,4 29,6 28,2 27,9 28,5 29,9 29,3 27,5
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 279 1 382 1 285 1 636 2 195 2 380 2 402 2 667 2 894 3 107 3 154 3 617 1 425 1 524 1 686 1 769 1 397 1 480 1 689 1 793 1 676 1 824 1 910 2 197
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 10 000 11 143 11 143 9 286 12 149 11 002 14 744 14 634 11 148 11 775 11 703 15 921 18 122 19 670 20 165 23 085 19 531 20 549 21 301 24 053 17 372 16 983 18 940 20 456
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 0 2 179 2 977 271 1 183 988 1 648 1 558 1 152 1 026 1 117 957 893 913 1 068 1 222 847 870 1 032 1 209 679 622 835 1 050
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 1 1 1 4 106 135 141 151 170 131 146 144 5 904 5 523 5 707 5 955 6 020 5 651 5 845 6 102 166 166 167 175
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 049 1 210 1 142 1 310 1 910 2 080 2 050 2 288 2 304 2 325 2 454 2 555 946 988 1 072 1 156 819 895 1 000 1 126 1 122 1 132 1 249 1 465
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 58 192 68 692 65 423 74 385 78 504 80 544 76 549 84 706 89 063 92 482 95 443 96 512 115 841 120 940 130 403 139 947 111 346 121 790 135 176 151 694 112 501 108 820 120 559 141 425
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.