4409_5040
4409_5040
kostra
2019-06-16T13:26:00.000Z
no
tjenesteområde Sosialtjeneste Namdalseid, faktaark Sosialtjeneste Namdalseid

KOSTRA nøkkeltall

Namdalseid - 5040 (Trøndelag)

Sosialtjeneste

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Namdalseid Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Trøndelag
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall . . . 11 1 185 1 189 1 204 1 065 114 839 117 021 118 409 120 071 134 007 136 648 138 784 140 472 . . . 11 478
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall . . . 3 267 245 231 219 27 011 26 454 25 498 24 253 29 373 28 787 27 817 26 514 . . . 2 596
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall . . . 4 245 276 266 263 39 184 40 815 42 789 44 476 48 476 49 291 53 378 55 078 . . . 3 640
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall . . . : 172 158 143 120 11 920 11 760 12 034 12 675 13 199 13 180 13 742 14 436 . . . 1 206
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall . . . 6 527 574 384 365 53 399 57 163 47 787 50 345 64 232 66 908 57 014 59 157 . . . 4 865
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall . . . : 206 185 185 162 9 087 8 740 8 758 9 266 10 351 9 589 9 549 10 054 . . . 885
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall . . . 5 652 694 818 755 52 470 55 537 60 361 62 347 64 499 66 902 72 236 74 078 . . . 5 690
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt