4409_0104
4409_0104
kostra
2019-10-18T13:57:00.000Z
no
tjenesteområde Sosialtjeneste Moss, faktaark Sosialtjeneste Moss

KOSTRA nøkkeltall

Moss - 0104 (Østfold)

Sosialtjeneste

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Moss Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 1 155 1 129 1 152 1 137 48 625 49 581 50 283 51 445 114 839 117 021 118 409 118 964 134 007 136 648 138 784 139 365 8 620 8 586 8 438 8 456
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 267 263 238 222 11 153 10 983 10 522 10 200 27 011 26 454 25 498 24 130 29 373 28 787 27 817 26 391 1 885 1 809 1 711 1 642
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 414 394 393 406 17 954 18 682 19 804 20 735 39 184 40 815 42 789 44 391 48 476 49 291 53 378 54 993 3 246 3 260 3 294 3 423
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 146 114 133 128 4 318 4 418 4 700 4 915 11 920 11 760 12 034 12 616 13 199 13 180 13 742 14 377 774 731 722 739
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 433 522 484 521 24 377 25 608 21 968 23 274 53 399 57 163 47 787 49 750 64 232 66 908 57 014 58 562 4 063 4 362 3 933 4 129
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 67 60 64 76 2 913 2 709 2 772 3 075 9 087 8 740 8 758 9 234 10 351 9 589 9 549 10 022 573 539 506 560
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 466 471 548 509 23 124 24 020 26 008 26 726 52 470 55 537 60 361 61 467 64 499 66 902 72 236 73 198 4 366 4 548 4 626 4 720
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt