4393_1002
4393_1002
kostra
2019-11-19T15:05:00.000Z
no
tjenesteområde Barnehager Mandal, faktaark Barnehager Mandal

KOSTRA nøkkeltall

Mandal - 1002 (Vest-Agder)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Mandal Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 80,6 81,4 78,3 79,4 79,6 81,9 82,8 83,2 79,8 81,4 82,1 83,7 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 76,4 77,6 77,0 78,3
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 91,8 91,6 91,1 91,6 89,9 91,1 91,6 91,9 90,3 90,9 91,3 92,0 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 89,2 89,8 89,8 90,0
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 98,6 98,3 99,6 98,5 96,2 96,8 97,1 97,4 96,7 96,8 97,1 97,1 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 97,3 98,1 97,6
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 24,1 24,0 25,3 25,6 53,7 53,7 52,7 52,3 46,0 46,8 46,9 47,0 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 44,7 45,1 45,4 45,5
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall 6,4 6,2 6,3 6,1 6,3 6,2 6,3 6,0 6,3 6,2 6,2 6,0 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,4 6,3 6,3 6,1
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent .. 42,7 43,7 47,5 .. 36,3 36,7 37,2 .. 39,6 40,4 42,7 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 41,0 41,4 44,8
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 2,5 1,0 1,5 3,5 3,8 3,7 3,1 3,0 4,1 4,1 3,7 3,9 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 5,1 4,4 3,6 3,6
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 58 59 60 69 55 58 60 65 58 59 62 67 59 62 64 69 60 63 65 70 62 63 65 70
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 75,3 78,8 77,9 84,8 73,4 76,0 79,6 82,4 73,8 76,0 78,5 81,9 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 73,5 73,6 77,5 79,9
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 13,7 13,6 13,1 13,1 16,3 16,2 16,0 15,8 16,3 16,2 16,1 16,0 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,8 14,7 14,3 14,3
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 125 776 132 331 142 267 149 435 122 622 130 500 136 827 145 547 126 134 133 537 141 304 151 878 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 125 410 131 518 138 141 148 954
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 50 52 54 59 46 48 49 53 47 48 50 54 48 50 51 55 48 50 52 55 50 50 52 56
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.