4407_0415
4407_0415
kostra
2019-06-16T13:15:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Løten, faktaark Plan, byggesak og miljø Løten

KOSTRA nøkkeltall

Løten - 0415 (Hedmark)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Løten Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 4 5 8 6 328 322 260 258 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 132 184 154 164
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 29 .. .. 22 45 55 38 43 45 48 43 46 45 48 43 46 32 29 25 44
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 183 191 189 158 14 426 12 972 12 402 12 708 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 8 946 7 768 8 460 7 850
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 173 .. 2 0 7 486 0 4 782 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 4 816 0 2 192
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. .. 14 16 .. 22 21 18 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 16 14 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. 17 20 .. 41 44 36 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 32 26 36
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. 10 .. .. .. 17 .. .. .. 20 .. .. .. 20 .. .. .. 13
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 106 76 138 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 52 10 26
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. 5 53 96 46 416 2 175 2 333 2 598 6 148 2 179 2 341 2 600 6 148 0 0 0 570
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. 100 100 .. 95 98 94 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 99 99 96
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. .. .. 48 49 49 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 50 50 48
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 99 99 96 91 84 86 86 81 84 86 86 81 77 95 91 82
Netto endring i antall boliger (antall) antall 15 24 .. .. 7 470 5 604 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 1 616 1 986 0 0

Kontakt