4409_0926
4409_0926
kostra
2019-05-24T21:37:00.000Z
no
tjenesteområde Sosialtjeneste Lillesand, faktaark Sosialtjeneste Lillesand

KOSTRA nøkkeltall

Lillesand - 0926 (Aust-Agder)

Sosialtjeneste

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lillesand Kostragruppe 07 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 244 220 226 242 8 831 8 895 8 572 8 503 11 267 11 548 11 551 11 223 114 839 117 021 118 409 120 071 134 007 136 648 138 784 140 472 3 604 3 724 3 594 3 788
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 61 49 43 44 2 052 1 992 1 834 1 670 2 896 2 828 2 759 2 469 27 011 26 454 25 498 24 253 29 373 28 787 27 817 26 514 889 857 801 787
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 66 57 43 58 3 044 3 152 3 107 3 182 3 420 3 581 3 704 3 507 39 184 40 815 42 789 44 476 48 476 49 291 53 378 55 078 1 254 1 288 1 262 1 329
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 17 17 24 27 1 005 933 909 963 1 196 1 170 1 210 1 238 11 920 11 760 12 034 12 675 13 199 13 180 13 742 14 436 266 335 266 301
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 125 117 66 94 3 989 4 349 3 379 3 326 5 363 5 794 4 324 4 432 53 399 57 163 47 787 50 345 64 232 66 908 57 014 59 157 1 554 1 484 1 104 1 220
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 15 17 15 19 697 702 615 653 1 170 1 118 1 151 1 180 9 087 8 740 8 758 9 266 10 351 9 589 9 549 10 054 290 340 300 377
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 130 108 135 154 3 834 4 125 4 352 4 619 5 490 5 922 6 210 6 166 52 470 55 537 60 361 62 347 64 499 66 902 72 236 74 078 1 434 1 580 1 630 1 806
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt