4409_0926
4409_0926
kostra
2019-03-25T09:35:00.000Z
no
tjenesteområde Sosialtjeneste Lillesand, faktaark Sosialtjeneste Lillesand

KOSTRA nøkkeltall

Lillesand - 0926 (Aust-Agder)

Sosialtjeneste

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lillesand Kostragruppe 07 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 244 220 226 242 8 831 8 895 .. 8 503 11 267 11 548 .. 11 223 114 839 117 021 .. 120 071 134 007 136 648 .. 140 472 3 604 3 724 . 3 788
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 61 49 43 44 2 052 1 992 .. 1 670 2 896 2 828 .. 2 469 27 011 26 454 .. 24 253 29 373 28 787 .. 26 514 889 857 . 787
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 66 57 43 58 3 044 3 152 .. 3 182 3 420 3 581 .. 3 507 39 184 40 815 .. 44 476 48 476 49 291 .. 55 078 1 254 1 288 . 1 329
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 17 17 24 27 1 005 933 .. 963 1 196 1 170 .. 1 238 11 920 11 760 .. 12 675 13 199 13 180 .. 14 436 266 335 . 301
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 125 117 66 94 3 989 4 349 .. 3 326 5 363 5 794 .. 4 432 53 399 57 163 .. 50 345 64 232 66 908 .. 59 157 1 554 1 484 . 1 220
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 15 17 15 19 697 702 .. 653 1 170 1 118 .. 1 180 9 087 8 740 .. 9 266 10 351 9 589 .. 10 054 290 340 . 377
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 130 108 135 154 3 834 4 125 .. 4 619 5 490 5 922 .. 6 166 52 470 55 537 .. 62 347 64 499 66 902 .. 74 078 1 434 1 580 . 1 806
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt