4408_0926
4408_0926
kostra
2019-05-21T21:32:00.000Z
no
tjenesteområde Samferdsel Lillesand, faktaark Samferdsel Lillesand

KOSTRA nøkkeltall

Lillesand - 0926 (Aust-Agder)

Samferdsel

Publisert 15.03.2019.

Her finner du rettelogg for samferdsel.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lillesand Kostragruppe 07 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 28,2 29,5 30,1 26,4 24,6 25,1 24,6 21,3 8,6 8,7 8,9 8,4 15,9 14,7 14,7 15,7 15,7 14,6 14,7 15,6 13,3 13,9 14,0 15,5
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 51,3 51,3 48,2 46,0 62,4 63,4 63,6 63,5 47,4 46,0 44,3 46,4 62,7 59,2 59,1 61,1 62,5 60,6 60,6 62,5 63,2 58,6 59,9 58,8
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 18,5 16,2 18,4 45,9 27,6 30,9 33,3 26,3 41,3 39,2 37,6 37,9 34,2 33,9 32,4 29,9 37,4 30,4 35,6 28,9 38,1 35,9 41,6 42,9
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 5,1 23,1 10,8 31,0 30,6 30,2 29,9 29,9 42,6 42,0 40,9 40,4 30,3 30,5 29,1 28,2 29,4 29,6 28,2 27,4 34,1 32,0 31,5 32,9
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 183 1 209 1 228 2 036 838 872 1 028 1 074 1 635 1 671 1 798 1 925 1 425 1 524 1 686 1 743 1 397 1 480 1 689 1 770 1 342 1 497 1 478 1 733
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 13 625 17 425 13 625 53 250 18 959 17 571 18 441 21 831 14 773 16 924 19 115 21 132 18 122 19 670 20 273 23 161 19 531 20 549 21 405 24 136 15 352 17 443 16 562 23 372
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 757 2 014 853 1 602 755 1 046 1 055 1 417 1 036 1 155 1 417 1 579 893 913 1 068 1 217 847 870 1 032 1 205 1 387 868 767 834
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 22 23 25 23 645 663 649 550 485 477 498 466 5 904 5 523 5 601 5 830 6 020 5 651 5 739 5 977 138 144 146 152
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 989 1 104 1 087 1 845 744 746 885 935 1 210 1 203 1 309 1 374 946 988 1 072 1 153 819 895 1 000 1 123 931 1 057 1 001 1 231
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 134 090 151 436 142 337 233 069 111 145 111 885 130 819 143 852 92 041 94 047 101 024 107 818 115 841 120 940 130 403 144 641 111 346 121 790 135 176 156 657 103 802 118 709 112 481 147 339
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.