4406_1227
4406_1227
kostra
2019-05-21T07:18:00.000Z
no
tjenesteområde Landbruk Jondal, faktaark Landbruk Jondal

KOSTRA nøkkeltall

Jondal - 1227 (Hordaland)

Landbruk

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Jondal Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 388 427 464 525 48 197 49 888 49 859 53 297 685 998 710 507 726 132 778 577 685 998 710 507 726 132 778 577 50 242 49 092 51 366 53 122
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 2,2 2,2 2,4 2,8 3,6 3,7 3,7 4,0 3,7 3,8 4,0 4,2 3,7 3,8 3,9 4,2 3,7 3,6 3,8 3,9
Landbrukseiendommer (antall) antall 176 190 190 190 13 537 13 537 13 537 13 485 185 583 184 873 183 723 183 366 185 732 185 025 183 875 183 518 13 628 13 656 13 656 13 586
Jordbruksbedrifter (antall) antall 50 50 50 51 1 910 1 910 1 864 1 834 41 813 41 034 40 239 39 565 41 840 41 060 40 269 39 595 3 098 3 115 3 096 3 077
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 4 785 4 751 4 649 4 684 378 016 380 617 386 290 385 299 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 397 076 401 685 408 442 405 566
Produktivt skogareal (dekar) dekar 42 191 46 615 46 615 44 926 5 792 146 5 789 460 5 789 460 5 782 179 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 2 596 697 2 602 621 2 602 621 2 432 916
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 1,0 170,1 389,5 336,9 412,9 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 689,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 693,1 364,1 324,4 361,2 660,2
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 67,9 205,2 79,8 90,2 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 671,6 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 672,6 278,8 183,2 270,7 234,9
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 1,0 102,2 184,3 257,1 322,7 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 017,5 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 020,5 85,3 141,2 90,5 425,3
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 0 140 104 1 202 1 284 1 949 1 964 18 139 21 565 22 702 24 619 18 139 21 575 22 702 24 619 399 354 894 494
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 1 3 6 8 758 582 638 693 9 167 9 071 8 007 8 040 9 175 9 080 8 008 8 050 585 594 433 460

Kontakt