4398_1227
4398_1227
kostra
2019-05-26T05:44:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Jondal, faktaark Eiendomsforvaltning Jondal

KOSTRA nøkkeltall

Jondal - 1227 (Hordaland)

Eiendomsforvaltning

Publisert 15.03.2019.

En tabell med tall  for fylkeskommunal eiendomsforvaltning har blitt oppdatert etter publisering. Se rettelogg her. 

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Jondal Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 4,7 6,5 5,8 6,8 9,7 9,9 10,1 10,2 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 9,2 9,3 9,5
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr -39 0 0 0 218 269 351 338 242 258 271 295 246 259 279 303 306 274 271 287
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 7,70 8,11 7,81 7,94 9,67 9,53 9,76 9,63 5,08 5,12 5,17 5,13 4,89 4,94 4,95 4,95 4,09 4,09 4,11 3,90
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 61 42 34 42 86 76 70 76 86 94 100 100 93 101 109 110 113 122 134 139
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 428 476 497 553 498 536 533 580 482 515 517 562 481 525 540 580 577 622 643 726
Herav utgifter til renhold (kr) kr 145 134 155 174 141 156 162 162 144 152 157 161 143 150 156 159 159 163 164 177
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 117 127 134 163 115 123 121 140 102 109 111 126 101 109 113 127 104 109 118 142
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt