4409_1416
4409_1416
kostra
2019-06-16T13:26:00.000Z
no
tjenesteområde Sosialtjeneste Høyanger, faktaark Sosialtjeneste Høyanger

KOSTRA nøkkeltall

Høyanger - 1416 (Sogn og Fjordane)

Sosialtjeneste

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Høyanger Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 125 116 118 140 3 377 3 311 3 616 3 426 114 839 117 021 118 409 120 071 134 007 136 648 138 784 140 472 2 250 2 317 2 387 2 471
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 27 19 26 27 770 707 744 644 27 011 26 454 25 498 24 253 29 373 28 787 27 817 26 514 519 513 514 486
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 38 33 44 57 925 876 1 073 1 105 39 184 40 815 42 789 44 476 48 476 49 291 53 378 55 078 629 723 815 841
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 14 13 12 20 426 404 480 469 11 920 11 760 12 034 12 675 13 199 13 180 13 742 14 436 319 287 293 355
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 54 59 40 42 1 532 1 520 1 177 1 181 53 399 57 163 47 787 50 345 64 232 66 908 57 014 59 157 962 1 119 686 749
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 19 17 18 23 474 470 492 479 9 087 8 740 8 758 9 266 10 351 9 589 9 549 10 054 274 260 255 291
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 60 64 52 71 1 462 1 615 2 037 1 833 52 470 55 537 60 361 62 347 64 499 66 902 72 236 74 078 892 1 059 1 195 1 141
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt