KOSTRA nøkkeltall

Holmestrand - 0715 (Vestfold)

Landbruk

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Holmestrand Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr . . . 857 52 643 49 283 49 898 55 837 685 998 710 507 726 132 784 105 685 998 710 507 726 132 784 105 17 434 18 050 18 567 22 182
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr . . . 2,4 3,9 3,7 3,8 4,2 3,7 3,8 4,0 4,3 3,7 3,8 3,9 4,3 3,7 3,9 5,3 4,8
Landbrukseiendommer (antall) antall . . . 361 13 607 13 486 13 127 13 174 185 583 184 873 183 723 183 366 185 732 185 025 183 875 183 518 4 720 4 681 3 531 4 593
Jordbruksbedrifter (antall) antall . . . 109 4 170 4 066 3 847 3 840 41 813 41 034 40 239 39 565 41 840 41 060 40 269 39 595 1 469 1 419 1 380 1 345
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar . . . 28 116 1 239 923 1 231 002 1 187 111 1 197 887 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 408 752 406 137 402 122 402 748
Produktivt skogareal (dekar) dekar . . . 168 886 4 516 904 4 429 650 4 429 650 4 560 109 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 1 275 544 1 050 171 751 833 1 268 882
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 12,0 1 027,9 1 509,0 613,5 830,7 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 152,0 193,2 232,3 737,6
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 0,0 780,0 1 206,6 525,0 289,3 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 72,8 131,4 149,4 267,2
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar . . . 12,0 247,9 302,4 88,5 541,4 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 79,2 61,8 82,9 470,4
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar . . . 0 1 553 2 073 1 231 1 539 18 139 21 565 22 702 24 855 18 139 21 575 22 702 24 855 143 148 88 101
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall . . . 3 501 541 635 476 9 167 9 071 8 007 8 172 9 175 9 080 8 008 8 182 222 292 190 206

Kontakt