4407_5014
4407_5014
kostra
2019-05-24T15:41:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Frøya, faktaark Plan, byggesak og miljø Frøya

KOSTRA nøkkeltall

Frøya - 5014 (Trøndelag)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Frøya Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Trøndelag
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall . . . 10 172 194 156 180 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 . . . 356
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent . . . .. 40 44 45 41 45 48 43 46 45 48 43 46 . . . 40
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall . . . 65 7 968 7 550 7 018 7 134 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 . . . 14 446
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall . . . 52 0 4 600 0 2 704 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 . . . 5 856
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager . . . 55 .. 16 13 19 .. 16 16 20 .. 16 16 20 . . . 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager . . . 75 .. 36 26 38 .. 36 32 34 .. 36 33 34 . . . 39
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent . . . 3 21 19 16 18 19 22 18 20 19 22 18 20 . . . 19
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet som skulle vært omsøkt (antall) antall . . . 6 0 32 74 98 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 . . . 1 090
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall . . . .. 446 456 446 240 6 370 6 306 7 229 6 148 6 382 6 312 7 235 6 148 . . . 792
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent . . . .. .. 89 95 96 .. 95 96 96 .. 95 96 96 . . . 100
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent . . . .. .. 46 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 . . . 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent . . . .. 74 69 86 67 84 86 86 81 84 86 86 81 . . . 81
Netto endring i antall boliger (antall) antall . . . .. 1 326 1 090 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 . . . 0

Kontakt