4407_0602
4407_0602
kostra
2019-06-27T03:23:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Drammen, faktaark Plan, byggesak og miljø Drammen

KOSTRA nøkkeltall

Drammen - 0602 (Buskerud)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Drammen Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 10 12 6 8 1 146 1 086 984 888 3 740 3 482 3 364 3 214 3 848 3 600 3 462 3 288 242 192 270 254
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 27 17 33 31 34 29 35 45 48 43 46 45 48 43 46 36 37 36 30
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 599 584 584 638 54 976 52 804 51 022 49 894 176 652 161 732 157 340 149 336 187 490 173 182 169 910 161 122 11 196 10 684 10 506 10 404
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. .. .. 326 0 27 050 0 23 736 0 87 674 0 66 584 0 93 284 0 72 668 0 6 588 0 4 158
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. .. 18 51 .. 17 18 23 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 16 14 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 60 38 29 .. 40 45 44 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 32 29 29
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 81 184 55 0 1 358 1 228 1 460 0 3 188 3 570 3 984 0 3 930 3 570 4 734 0 306 478 208
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 4 .. .. .. 480 382 652 468 2 175 2 333 2 598 2 448 2 179 2 341 2 600 2 448 46 32 44 14
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 .. .. .. 94 92 89 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 96 97 98
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. .. .. 47 47 48 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 49 49 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 90 91 100 69 95 94 96 92 84 86 86 82 84 86 86 81 92 92 94 95
Netto endring i antall boliger (antall) antall 234 188 .. .. 86 950 22 706 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 2 266 3 276 0 0

Kontakt