4396_0602
4396_0602
kostra
2019-04-21T18:55:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Drammen, faktaark Bolig Drammen

KOSTRA nøkkeltall

Drammen - 0602 (Buskerud)

Bolig

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Drammen Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 1 400 1 408 1 378 1 389 36 532 37 113 37 648 37 424 94 337 96 397 98 092 96 649 107 088 109 006 110 994 109 678 5 891 5 883 5 761 5 717
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 21 21 20 20 19 19 19 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 33 33 32 35 51 53 52 52 52 52 52 53 48 48 48 48 56 53 54 54
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 120 941 2 066 1 686 1 225 1 603 1 527 1 535 1 303 1 527 1 426 1 505 1 466 1 648 1 473 1 490 684 743 949 556
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 4 081 4 774 4 666 3 060 7 642 9 385 9 857 10 192 7 831 9 138 9 216 9 620 8 369 9 673 9 865 10 347 9 026 8 983 9 337 8 587
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 57 63 53 48 31 35 32 37 30 30 29 30 33 34 33 33 34 39 33 34
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 76 71 76 71 1 516 1 459 1 304 1 497 2 903 2 638 2 449 2 737 3 710 3 477 3 323 3 549 170 155 181 213
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 2,2 2,7 2,2 1,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 22,8 22,3 18,5 16,8 21,2 20,8 17,9 16,3 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 18,6 18,5 15,8 13,9

Kontakt