KOSTRA nøkkeltall

Bokn - 1145 (Rogaland)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bokn Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,4 3,9 3,9 3,7 4,0 4,1 4,8
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,7 1,1 1,2 1,0 1,4 1,4 1,7
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,9 0,8 0,8 1,0 0,8 0,8 0,9
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 4 837 3 027 3 288 3 295 2 529 2 644 2 924
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 3 106 1 518 1 545 1 522 1 174 1 224 1 291
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 54 1 105 1 780 3 658 1 350 1 457 1 114
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 1 378 442 415 542 295 302 307
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 1,1 2,6 1,9 2,6 2,7 2,8 4,4
Utlån per innbygger (antall) antall 1,4 2,8 2,2 4,3 2,1 2,1 2,4
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 10,9 21,0 23,6 30,3 13,6 13,1 14,8
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 14,2 13,1 19,5 16,5 15,8 17,1 16,9
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.

Kontakt