4393_5017
4393_5017
kostra
2019-05-24T15:55:00.000Z
no
tjenesteområde Barnehager Bjugn, faktaark Barnehager Bjugn

KOSTRA nøkkeltall

Bjugn - 5017 (Trøndelag)

Barnehager

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bjugn Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Trøndelag
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent . . . 84,3 78,9 79,5 80,1 81,1 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 . . . 87,9
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent . . . 92,1 90,2 90,6 90,5 90,6 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 . . . 94,4
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent . . . 96,3 97,1 97,4 96,9 96,4 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 . . . 98,5
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (antall) antall . . . 81,0 74,2 73,9 74,5 74,9 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 . . . 61,0
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall . . . 6,2 5,8 5,9 5,7 5,5 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 . . . 5,9
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent) prosent . . . 54,8 .. 37,0 38,6 40,0 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 . . . 45,1
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent . . . 4,6 3,8 3,9 3,4 3,6 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 . . . 3,7
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr . . . 59 59 63 65 71 59 62 64 69 60 63 65 70 . . . 66
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent . . . 85,7 82,5 81,3 81,7 82,2 77,3 78,5 80,0 84,6 77,6 79,3 80,3 85,3 . . . 85,3
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 13,0 11,4 11,6 11,5 11,5 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 . . . 15,4
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr . . . 132 014 127 851 137 758 146 807 157 833 130 611 137 613 143 919 153 134 131 862 138 807 145 125 153 968 . . . 158 095
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr . . . 51 50 53 55 60 48 50 51 55 48 50 52 55 . . . 54