4409_0214
4409_0214
kostra
2019-09-16T09:02:00.000Z
no
tjenesteområde Sosialtjeneste Ås, faktaark Sosialtjeneste Ås

KOSTRA nøkkeltall

Ås - 0214 (Akershus)

Sosialtjeneste

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ås Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall 365 368 336 359 8 831 8 895 8 572 8 539 7 454 7 858 7 771 7 809 4 746 4 729 4 529 4 635 114 839 117 021 118 409 118 964 134 007 136 648 138 784 139 365 11 352 11 560 11 630 11 795
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall 91 86 66 67 2 052 1 992 1 834 1 678 1 927 1 962 1 809 1 735 1 223 1 110 1 021 935 27 011 26 454 25 498 24 130 29 373 28 787 27 817 26 391 2 180 2 155 2 015 1 863
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 135 141 135 120 3 044 3 152 3 107 3 249 2 565 2 773 2 822 2 847 1 507 1 529 1 531 1 639 39 184 40 815 42 789 44 391 48 476 49 291 53 378 54 993 4 181 4 377 4 632 4 890
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 47 48 43 45 1 005 933 909 963 855 787 778 819 515 510 500 515 11 920 11 760 12 034 12 616 13 199 13 180 13 742 14 377 1 251 1 141 1 221 1 310
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall 134 147 94 134 3 989 4 349 3 379 3 337 3 286 3 852 3 159 3 189 2 135 2 243 1 698 1 824 53 399 57 163 47 787 49 750 64 232 66 908 57 014 58 562 5 268 5 870 4 927 4 961
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall 11 13 12 24 697 702 615 653 578 618 584 636 452 424 424 454 9 087 8 740 8 758 9 234 10 351 9 589 9 549 10 022 663 617 595 671
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 148 144 141 153 3 834 4 125 4 352 4 642 3 384 3 699 3 937 3 982 2 108 2 042 2 132 2 161 52 470 55 537 60 361 61 467 64 499 66 902 72 236 73 198 5 777 5 978 6 326 6 660
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt