4407_0906
4407_0906
kostra
2019-04-24T08:59:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Arendal, faktaark Plan, byggesak og miljø Arendal

KOSTRA nøkkeltall

Arendal - 0906 (Aust-Agder)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Arendal Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 20 20 9 16 1 146 1 086 984 862 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 120 156 106 118
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 21 6 .. 17 31 34 29 35 45 48 43 46 45 48 43 46 31 26 62 17
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 805 826 671 640 54 976 52 804 51 022 43 988 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 7 346 4 950 5 632 5 340
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 235 .. 528 0 27 050 0 21 178 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 1 614 0 3 728
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 13 .. 10 .. 17 18 23 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 14 17 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 25 34 29 .. 40 45 44 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 28 30 34
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. 32 .. 31 21 26 21 22 19 22 18 20 19 22 18 20 34 41 26 31
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet som skulle vært omsøkt (antall) antall .. .. 29 8 0 1 358 1 228 1 356 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 4 64 24
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. 13 .. .. 1 446 1 486 1 578 990 6 370 6 306 7 229 6 148 6 382 6 312 7 235 6 148 254 170 392 158
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 87 .. .. .. 94 92 89 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 98 88 97
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. 43 .. 47 47 48 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 50 48 48
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 91 90 82 94 95 94 96 92 84 86 86 81 84 86 86 81 86 87 101 96
Netto endring i antall boliger (antall) antall 193 240 .. .. 86 950 22 706 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 1 424 1 590 0 0

Kontakt