4396_0906
4396_0906
kostra
2019-04-20T04:56:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Arendal, faktaark Bolig Arendal

KOSTRA nøkkeltall

Arendal - 0906 (Aust-Agder)

Bolig

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Arendal Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 582 712 687 655 36 532 37 113 37 648 37 424 94 337 96 397 98 092 96 649 107 088 109 006 110 994 109 678 2 072 2 184 2 381 2 353
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 13 16 15 15 19 19 19 19 21 21 21 21 21 21 21 21 18 19 20 20
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 68 57 61 63 51 53 52 52 52 52 52 53 48 48 48 48 62 56 57 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 133 1 387 421 336 1 225 1 603 1 527 1 535 1 303 1 527 1 426 1 505 1 466 1 648 1 473 1 490 1 314 1 737 971 705
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 9 779 5 900 8 006 18 226 7 642 9 385 9 857 10 192 7 831 9 138 9 216 9 620 8 369 9 673 9 865 10 347 8 431 6 926 7 658 10 361
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 18 26 9 9 31 35 32 37 30 30 29 30 33 34 33 33 29 21 17 14
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 23 40 48 38 1 516 1 459 1 304 1 497 2 903 2 638 2 449 2 737 3 710 3 477 3 323 3 549 46 56 67 48
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 2,0 2,4 2,3 2,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 2,4 2,2 2,3 2,2
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 29,7 29,5 24,2 22,6 21,2 20,8 17,9 16,3 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 24,3 24,0 20,1 18,4

Kontakt