25684_om_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/korn/aar
25684_om
statistikk
2015-11-26T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false
Statistikken gir en oversikt over kornproduksjonen i Norge. I 2015 ble det dyrket 1,28 millioner tonn korn.

Korn og oljevekster, areal og avlinger2014/2015, endelige tall

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Korn og oljevekster, areal og avlinger
Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for primærnæringsstatistikk

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Ikke relevant

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Foreløpige tall: Fylke

Endelige tall: Fylke og kommune

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata blir lagret i SSB.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å fremskaffe oversikt over kornproduksjonen i Norge.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlige etater og ulike næringsorganisasjoner.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Ikke relevant

Lovhjemmel

Statistikkloven §§2-1, 3-2.

EØS-referanse

Rådsforordning (EØF) 837/90

Produksjon

Omfang

Alle leveranser av korn- og oljevekster for salg. Korn til eget bruk er ikke med.

Datakilder og utvalg

Ved utarbeidelse av foreløpige tall for kornavlingene benyttes fylkesvise avlingsprognoser for de ulike kornslaga utarbeidet av Norske Felleskjøp. Avlingsprognosene stilles sammen med arealopplysninger fra registeret over de som søker om produksjonstilskudd, og det publiseres tall for areal, totalavling og gjennomsnittsavling av de ulike kornslaga på lands- og fylkesnivå.

Ved utarbeidelse av endelige tall benyttes registrete kornavlinger fra Leveranseregisteret for korn- og oljevekster fra Landbruksdirektoratet, og arealoppgaver fra SSBs totalpopulasjon av jordbruksbedrifter. Dette gir mulighet til å utarbeide tall på kommunenivå ved publisering av endelige tall.

Datainnsamling, editering og beregninger

Det blir gjennomført maskinelle kontroller for å avdekke av registreringsfeil, dubletter og observasjoner med store endringer fra forrige måling.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Siden 1999 har Statistisk sentralbyrå årlig utarbeidet statistikk over jordbruksarealet og bruken av det for alle aktive jordbruksbedrifter. Hovedgrunnlaget for denne statistikken er registeret over de som søker om produksjonstilskudd. Via en rekke andre administrative registre og egne undersøkelser blir det hentet inn opplysninger om de enhetene som ikke søker, men som like fullt driver jordbruk av et visst omfang. Ved publisering av endelige tall for kornavlinger er det disse arealene som ligger til grunn, mens avlingsopplysningene hentes fra Leveranseregisteret for korn- og oljevekster.

Opplysningene om siste års kornareal fra totalpopulasjonen for jordbruksbedrifter og kornleveranser er imidlertid ikke tilgjengelig ved publisering av foreløpige avlingstall for korn- og oljevekster, og de foreløpige tallene bygger derfor på arealopplysninger fra søknader om produksjonstilskudd og avlingsprognoser utarbeidet av Norske Felleskjøp. Det regnes likevel med at de foreløpige tallene gir en relativt god indikasjon på siste års avlingsnivå og arealomfang.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Ikke relevant

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB