291152
291152
innrapportering
2017-01-13T10:07:00.000Z
no

Ikke aktiv

Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG)

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

NorLAG er en studie av midtlivet og eldre år i Norge. Formålet med studien er å få økt kunnskap om livet etter fylte 40 år. Fokus er på sentrale livsområder som arbeid og pensjonering, familie og generasjoner, helse og omsorg, mestring og livskvalitet.

NorLAG studien gjøres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA, ved Høgskolen i Oslo og Akershus. NOVA er det sentrale miljøet i Norge for samfunnsvitenskapelig forskning på livsløp og aldring.

Statistisk sentralbyrå (SSB), ved Seksjon for personundersøkelser, er ansvarlig for gjennomføringen av spørreundersøkelsen.

Formålet med NorLAG er å finne svar på spørsmål som:

  • Hvordan er kontakten mellom generasjonene i familien?
  • Hva gir glede og mening og hva er vanskelig?
  • Hvordan kombineres arbeid og familie?
  • Hvordan er helsetilstanden?
  • Endrer livskvaliteten seg over tid?

 Hvor ofte passer bestemødre og bestefedre barnebarn? (%)

 Skjermbilde 1

 Hvorfor skal jeg svare på dette?

NorLAG har hatt to runder med datainnsamling tidligere – første gang i 2002/2003 og andre gang i 2007/2008. Når vi nå gjennomfører spørreundersøkelsen for tredje gang, kontakter vi alle som har deltatt før. Vi håper at du vil være med også denne gangen. Dere som er valgt ut, representerer ulike sider ved den norske befolkningen. For å få så sikker kunnskap som mulig, er vi avhengige av at alle svarer.

Vi trenger informasjon om alle typer livssituasjoner, både for de som bor alene og de som bor sammen med andre, de som har barn og de som ikke har det, de som er friske og de som er syke, de som er yrkesaktive og de som ikke arbeider. Vi kan ikke erstatte deg med en annen person!

Hva brukes undersøkelsen til?

Forskere og offentlige virksomheter bruker studien for å forstå samfunnet vårt og for å kunne planlegge for fremtiden. Svarene dine gir viktig kunnskap for politikere og planleggere som utformer tiltak som berører blant annet boforhold, familieliv, helse- og omsorgstjenester, arbeidsforhold og pensjonering. Resultater fra undersøkelsen vil også bli brukt i undervisning.

 Hvor mange er svært tilfreds med livet? Etter kjønn og alder (%)

Skjermbilde 2 

Hvordan skal jeg svare?

Spørreundersøkelsen gjennomføres i to runder:

  • Først blir du kontaktet av en av våre intervjuere for intervju over telefon.
  • Etter intervjuet får du tilsendt spørreskjema som du fyller ut på egenhånd. Skjemaet kan fylles ut på internett

For å gjøre intervjuet kortere vil vi koble på opplysninger fra folkeregisteret om deg, dine foreldre, partner, barn, barnebarn og eventuelt andre du bor sammen med. Vi vil i tillegg koble på opplysninger om utdanning fra registre SSB henter fra skoleeiere og Lånekassen om deg, dine foreldre, partner og barn. For deg og din partner vil vi også koble på opplysninger om arbeid, inntekt, formue, trygder og stønader fra Skatteetaten og NAV som er tilgjengelig per i dag, og frem til 2025. Vi kobler også på opplysninger fra de tidligere rundene av NorLAG.

 

Har du ikke hørt fra oss?

Dersom du ikke har blitt kontaktet av en av våre intervjuere, kan det skyldes at vi ikke har funnet telefonnummeret ditt eller at vi har feil opplysninger. I så fall ber vi deg kontakte oss og oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på.

  

Statistisk sentralbyrå ivaretar personvernet

Undersøkelsen gjennomføres i henhold til statistikkloven og personopplysningsloven.Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt. Informasjonen som samles inn skal kun brukes til statistikk og forskning, og den vil aldri bli utlevert eller publisert på en slik måte at det framgår hva enkeltpersoner har svart. Etter at datainnsamlingen er avsluttet, vil alle navn og adresser og fødselsnummer fjernes fra datamaterialet. Fødselsnummeret vil bli erstattet med et kodenummer. Fordi vi ønsker å kontakte deg igjen på et senere tidspunkt vil vi oppbevare fødselsnummeret ditt, men helt atskilt fra svarene du har gitt.

SSB har utnevnt et eget personvernombud, ved spørsmål kan du sende e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på våre nettsider www.ssb.no/omssb/personvern.

 For mer informasjon om studien, se:http://norlag.nova.no

Har du spørsmål?

E-post: norlag@ssb.no

Telefon: 62 88 56 08

Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) finansieres av Norges forskningsråd, Statens seniorråd, Helse- og omsorgsdepartementet, Husbanken og Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

 

Kontakt

Lover og regler