122049
122049
innrapportering
2013-06-10T13:25:00.000Z
no

Pågår

Levekårsundersøkelsen

Måleperiodeårlig

Innhold

I løpet av perioden januar-juni gjennomføres den årlige undersøkelsen om folks levekår i Norge.

Om lag 12 000 personer fra 16 år og oppover er tilfeldig trukket ut fra folkeregisteret til å svare på spørsmål knyttet til:

 • Bolig: Hvordan bor folk, og hvordan og hvorfor varierer boligsituasjonen mellom ulike grupper?
 • Helse: Hvordan er den generelle helsetilstanden i befolkningen, og hva påvirker den?
 • Arbeid: Hvilken tilknytning har folk til arbeidslivet, og hva har det å si for den enkeltes trivsel, helse og økonomi?
 • Økonomi: Hvordan oppleves husholdningens økonomi, og hvor lett eller vanskelig er det å få pengene til å strekke til?

Skal en levekårsundersøkelse gi et godt bilde av hvordan vi har det, må den også inneholde spørsmål om for eksempel deltakelse både i organisasjoner, aktiviteter og politikk, om familie og venner, om man har vært utsatt for lovbrudd, om friluftsliv og fysisk aktivitet, og om kulturaktiviteter. Vi stiller ikke alle spørsmålene hvert år, men de som deltar flere ganger vil komme innom disse temaene etter hvert.

Basert på svarene fra undersøkelsen lages det statistikk over levekårene i Norge.

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

En av våre intervjuere vil snart ringe deg for å stille noen spørsmål om blant annet bolig, økonomi, fritid og politisk deltagelse. Intervjuet gjennomføres kun på telefon.

Undersøkelsen inneholder for det meste faktaspørsmål om din egen og husstandens situasjon på ulike områder som bolig, helse, arbeid og økonomi. Det er den i husstanden som er trukket ut som skal besvare spørsmålene på vegne av husstanden. Dersom den som er trukket ut ikke har detaljert informasjon om for eksempel boligen eller husstandens økonomi, bør den i husstanden som kan mest om dette være tilstede. Hver enkelt over 16 år i husstanden kan svare på spørsmål om sine egne arbeidsforhold.

Undersøkelsen følger utviklingen i levekår over tid, og de samme personene kontaktes inntil fire år på rad.

Hvis du vil avtale tidspunkt for intervju, eller har spørsmål om undersøkelsen kan du kontakte oss på telefon 62 88 56 08 eller per e-post svar@ssb.no

Hvorfor skal jeg svare?

Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men vi får mindre sikker informasjon om ikke alle deltar. Vi kan ikke intervjue alle i Norge og har derfor trukket et tilfeldig utvalg som representerer befolkningen. Vi kan ikke erstatte deg med en annen om du ikke deltar. For å få et riktig bilde av hvordan vi har det i Norge er det derfor viktig at så mange som mulig deltar. Dersom det for eksempel er mange yngre som ikke svarer får vi mindre sikker informasjon om hvordan unge mennesker har det. Det er derfor viktig at både kvinner og menn, unge og eldre, og folk i alle livssituasjoner svarer.

Hva skal undersøkelsen brukes til?

Offisiell norsk statistikk:

Statistisk sentralbyrå lager offisiell statistikk som beskriver levekårene i Norge. Resultater fra undersøkelsen publiseres i SSBs egne publikasjoner som er gratis tilgjengelig for alle på www.ssb.no.

Europeisk samarbeid:

Undersøkelsen er del av et europeisk samarbeid (EU-SILC). Det gjør at vi kan bruke resultatene til å sammenlikne levekår i mange europeiske land. EUs statistikkorgan Eurostat publiserer resultater fra EU-SILC som er tilgjengelig for alle. Du kan sammenligne deg med befolkningen i Norge og Europa ved å klikke her.

Hvem bruker statistikken fra undersøkelsen?

SSB har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet, og ansvar for å samordne all offisiell statistikk i Norge. Å ha kunnskap om befolkningens levekår er interessant for mange, for eksempel politikere og andre beslutningstagere, forskere, journalister og ikke minst for allmennheten.

Opplysningene dine er sikre hos oss

Alle som jobber i SSB har taushetsplikt og behandler informasjon om deg konfidensielt. Du kan når som helst trekke deg og kreve at svarene blir slettet. For å gjøre intervjuet kortere benytter vi opplysninger om deg og din husstand fra registre SSB har tilgang til. Dette gjelder utvalgte opplysninger fra Folkeregisteret, utdanning fra skoleeiere og Lånekassen, opplysninger om inntekt, trygder og stønader fra Skatteetaten og NAV.

Innen ett år etter siste gang man er trukket til undersøkelsen vil navn og adresser være slettet fra datamaterialet, og fødselsnummeret vil være erstattet med et kodenummer som i ettertid gjør det mulig å se svarene i sammenheng med opplysninger i registrene. Med andre ord vil alle data være anonymisert innen juni 2023.

Statistisk Sentralbyrå har utnevnt et eget personvernombud godkjent av Datatilsynet. Har du spørsmål om personvern kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på www.ssb.no/omssb/personvern.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 21.00

Lover og regler