140567
140567
innrapportering
2013-09-26T12:19:00.000Z
no

Pågår

Opplysninger om standard og pris på nye eneboliger

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Hjelp til å svare på spørsmål om lavenergihus og passivhus:

TEK 10 – Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift av 2010):

Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Veiledningen til TEK 10, som det er vist til under, forklarer forskriftens krav, utdyper innholdet i dem og gir føringer for hvordan kravene kan etterkommes i praksis. Veiledningen inneholder også en del råd om hvordan bygninger kan bli bedre enn minimum. Det er tillatt, og ofte klokt, å prosjektere og bygge bedre enn minimumskravene.

For mer informasjon, se: Veiledning til TEK 10

Lavenergihus:

Med lavenergihus mener vi hus bygget etter NS 3700 – Kriterier for passivhus og lavenergihus. Lavenergihus (klasse 1 og klasse 2) har et lavere behov for energi til oppvarming enn en standard TEK 10-bolig. I lavenergihus ligger totalt årlig energibehov under 100 kWh/m² (i Oslo), mens et hus bygd etter gjeldende teknisk forskrift trenger 170 kWh/m². Av dette utgjør oppvarming ca. 30 kWh/m² i et lavenergihus, mot 80 kWh/m² for en standardbolig.

For å oppnå lavenergistandard brukes 25–30 cm isolasjon i yttervegg (u-verdi 0,20 inkludert kuldebruer), 35–45 cm mot yttertak (u-verdi 0,09) og 25–35 cm i golv på grunn (u-verdi 0,10). Det brukes trelags superisolerte vinduer. Belysning og elektrisk utstyr bør være av lavenergiutførelse. Huset har gjerne store vindusfelt mot sør og minst mulig vinduer mot nord. Sertifisering og dokumentasjon for boliger som kan klassifiseres som lavenergihus i Norge, kan utføres i tråd med den nye og reviderte versjonen av NS 3700 – Kriterier for passivhus og lavenergihus, som kom i mai 2013.

Passivhus:

Med passivhus mener vi hus bygget etter NS 3700 – Kriterier for passivhus og lavenergihus. Passivhus har en spesiell konstruksjon som gir et vesentlig lavere energibehov enn dagens TEK 10-standard. Passivhus har et energibehov som er ca. 25 prosent av normen for tradisjonelle boliger. Energibehovet reduseres gjennom passive tiltak som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet, gode vinduer, utnytting av solenergi og varmegjenvinning.

Sertifisering og dokumentasjon for boliger som kan klassifiseres som passivhus i Norge, kan utføres i tråd med den nye og reviderte versjonen av NS 3700 – Kriterier for passivhus og lavenergihus, som kom i mai 2013.

Mer informasjon om passivhus.

Standarden NS 3700:

NS 3700 inneholder kriterier for passivhus og lavenergihus. Standarden er til praktisk nytte ved planlegging, bygging og evaluering av boliger med lavt energibehov og bruk av fornybare energikilder. NS 3700 setter minstekrav til energibehov til oppvarming, beregningskriterier og minstekrav til bygningsdeler og installasjoner. Dette er kriterier som kan brukes for prosjektering, sertifisering og dokumentasjon for boliger som kan klassifiseres som passivhus eller lavenergihus. Standarden angir tre nivåer av energieffektive boligbygninger: passivhus, lavenergihus klasse 1 og klasse 2.

Mer informasjon om standarden NS3700

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen