140567
140567
innrapportering
2013-09-26T12:19:00.000Z
no

Pågår

Opplysninger om standard og pris på nye eneboliger

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har du fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at du har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Opplysninger om standard og pris på nye eneboliger (RA-0299)? Her får du informasjon om hva dette innebærer, og hvordan du sender inn opplysningene.

Hva skal du rapportere?

SSBs undersøkelse om standard og pris på nye eneboliger sendes ut hvert kvartal. For å kunne lage en indeks som viser prisutvikling på bygging av nye eneboliger, trenger vi informasjon om standard og pris på nye eneboliger.

Vi ønsker å måle en generell prisutvikling og må derfor ta høyde for at det bygges eneboliger av ulik størrelse og kvalitet fra en periode til en annen. Derfor trenger vi å vite noe om sentrale kvalitetsaspekter for boligen i tillegg til kostnaden for eneboligen, og ønsker svar på spørsmål om:

  • kostnader for eneboligen
  • utvendig standard som konstruksjon, bygningsmaterialer, takform og takmaterialer
  • innvendig standard som areal, energikilde og oppvarming, ventilasjon, samt våtrom og bad
  • finansiering

Informasjon og veiledning til utfylling av skjema finner du under SKJEMAER i høyre marg og under fanen, «Veiledning».

Svarene dine er viktige

Prisindeks for nye boliger består av to separate prisindekser: én for nye flerboliger og én for nye eneboliger.

Prisindeksene er viktige indikatorer for boligprodusenter, finansinstitusjoner, myndigheter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, byggenæringen og andre som ønsker å følge prisutviklingen på nye boliger og planlegge for framtiden.

Prisindeks for nye boliger rapporteres til Eurostat iht. EØS-avtalen og brukes til sammenligninger av prisutviklingen mellom europeiske land.

SSB bruker indeksen som en prisindikator for deler av bygge- og anleggsnæringen i nasjonalregnskapet. Forsikringsselskapene bruker indeksen til å justere beregningsgrunnlaget for boligforsikring.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til personer som er registrert som eiere av eneboliger som har blitt ferdigstilt de siste seks månedene. Vi sender undersøkelsen til den yngste av hjemmelshaverne.

Slik rapporterer du

Du finner skjema for undersøkelsen i din Altinn-innboks.

Det er mulig å delegere rollen til andre, eller samarbeide om å svare. For å fylle ut dette skjemaet trenger du rolle som Utfyller/Innsender eller Privatperson begrensede rettigheter.

Har du problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Aktuelt regelverk

Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart. Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven, og SSB har utnevnt eget personvernombud godkjent av Datatilsynet.

Aktuelt regelverk er

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner du på www.lovdata.no

Svarfristen angis i din personlige innboks i Altinn og i tilsendt brev

 

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen