268319
268319
innrapportering
2016-06-03T08:32:00.000Z
no

Ikke aktiv

Forenklet næringsoppgave

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Forenklet næringsoppgave (RA-0425)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne lage god statistikk på området trenger vi informasjon om økonomiske nøkkeltall hos de enkelte offentlig eide foretakene. Statistikken omfatter både statlig og kommunalt eide foretak. Et foretak regnes som statlig eller kommunalt eid dersom den største delen av innbetalt aksje-/andelskapital eller innskudd kommer fra offentlig sektor. 

Fra årsberetninger og foretaksregisteret i Brønnøysund har vi laget en oppdatert oversikt over foretak som er definert som offentlig eide og som ikke leverer næringsoppgave. Foretaket deres inngår i denne gruppen og skal rapportere inn Forenklet næringsoppgave (RA-0425) for perioden vi ber om opplysninger for.

For foretak som ikke leverer årsregnskap og årsberetning til Brønnøysund, kan årsberetningen legges ved i Altinn-skjemaet som et vedlegg.

Svarene deres er viktige

Formålet med undersøkelsen er å framskaffe tallmateriale til makroøkonomisk statistikk og til statistikk om offentlige foretak. Viktige brukere av statistikken er offentlige myndigheter og allmennheten. Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå den økonomiske aktiviteten i ulike næringer og planlegge for framtiden.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg foretak for å innhente opplysninger. Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for foretaket, må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

  • utfyller/innsender
  • ansvarlig revisor
  • regnskapsfører uten signeringsrett
  • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Har dere spørsmål om roller eller pålogging, kan dere ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

Aktuelt regelverk er

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i foretakets innboks i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler