117276
117276
innrapportering
2013-06-04T14:00:00.000Z
no

Ikke aktiv

Lønnsstatistikk, ansatte i staten. Statens sentrale tjenestemannsregister

Måleperiodehalvårlig

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Dataene per 1. oktober til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) danner grunnlaget for produksjon av ulike lønns- og personalstatistiske oppgaver til bruk under forhandliger om lønn- og arbeidsvilkår, lønns- og kostnadsanalyser, personalplanlegging, budsjettarbeid, beregning av lokale potter og Finansdepartementets kompensasjoner for lønnsoppgjøret per budsjettkapittel.

Statistisk sentralbyrå (SSB) benytter dataene per 1. oktober som grunnlag for offisiell lønnsstatistikk for alle ansatte i staten. Statistikken viser lønnsnivået og endring i lønn for ansatte i staten.

Tellingen per 1. mars danner grunnlaget for vedlegget i Prop.1 S  fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

Brukere

Statlige arbeidsgivere, tjenestemannsorganisasjonene, Stortinget, ulike forskningsinstitusjoner, studenter mv.

Rapportering

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) innhenter og kvalitetssikrer SSB dataene for ansatte i staten på tellingstidspunktene 1. mars og 1. oktober. Det ferdige datagrunnlaget tilbakeføres KMD, som er ansvarlig for den videre bruk av materialet. Hovedtariffavtalen i staten gjelder for denne rapportering. Den statlige enheten har alltid ansvar for datakvaliteten, se "Informasjon og rettledning" på høyre side.

Send inn opplysningene over internett via www.Altinn.no

Se "Slik sendes datafil via Altinn" på høyre side.

OBS!

Fra 2015 erstattes oppgave til lønnsstatistikk av a-meldingen. Systemer og rutiner berøres. Les mer om a-meldingen på altinn.no/a-ordningen .

Kontakt