127019
127019
innrapportering
2016-12-09T13:08:00.000Z
no

Ikke aktiv

IPLOS - Individbasert helse- og omsorgsstatistikk

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

IPLOS er betegnelsen på et sentralt helseregister som danner grunnlag for blant annet nasjonal statistikk for pleie- og omsorgssektoren. IPLOS-registeret er etablert som et individbasert pseudonymt register med basis i egen forskrift: "Forskrift om pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk" (17. februar 2006 nr. 204).

NB! Innsending av IPLOS-data for 2018 er overtatt av Helsedirektoratet. For informasjon om innsendingsprosedyre kontakt KPR: Innrapportering til KPR

Helsedirektoratet er databehandlingsansvarlig for IPLOS-registeret. Statistisk sentralbyrå er databehandler og behandler opplysningene i IPLOS på vegne av Helsedirektoratet. Skattedirektoratet er tiltrodd pseudonymforvalter for IPLOS-registeret.

Resultater fra IPLOS-data 2017

I løpet av 2017 var det totalt 361 402 unike personer som mottok én eller flere kommunale helse- og omsorgstjenester, eller 6,8 prosent av befolkningen i Norge. I 2007 var det til sammenligning 306 919 mottakere av slike tjenester gjennom året, noe som den gang representerte om lag 6,5 prosent av befolkningen. I perioden 2007-2017 har dermed antall mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester økt med om lag 18 prosent.

4 av 10 mottakere av kommunale omsorgstjenester var under pensjonsalderen på 67 år (40 prosent) i 2017, og hver fjerde mottaker er under 50 år. Andelen av alle tjenestemottakere under pensjonsalder har økt med 6 prosentpoeng siden 2007. I 2017 var ellers nær 1 av 20 (5 prosent) under 18 år.

De fleste bor i egen bolig

Nær 2 av 10 tjenestemottakere (18 prosent) bor på institusjon eller i en bolig med fast tilknyttet personell hele døgnet. 1 av 10 bor i en annen bolig som kommunen stiller til disposisjon, og noen av disse boligene har fast personell deler av døgnet. De aller fleste mottakere av helse- og omsorgstjenester, 7 av 10, bor imidlertid i egen bolig.

Unge mottar bistand i hjemmet

De eldste og yngste mottakerne er de som oftest har omfattende bistandsbehov. Blant tjenestemottakerne i aldersgruppen 0-17 år var 30 prosent registrert med omfattende bistandsbehov i 2017, men det er blant mottakere over 90 år andelen med omfattende bistandsbehov er størst, med 34 prosent. Til sammenligning varierer andelen med omfattende bistandsbehov fra 17 til 24 prosent i de øvrige aldersgruppene. Andelen som har omfattende bistandsbehov, er klart større blant yngre som mottar helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand i egen bolig enn blant eldre mottakere av disse tjenestene. Det har sammenheng med at eldre med omfattende bistandsbehov ofte har langtidsopphold i institusjon.

Færre får privat ubetalt hjelp

Sammensetningen av tjenesteproduksjonen i kommunene har endret seg lite i perioden fra 2009 til 2017. Det kan se ut til at den langsiktige tendensen til at relativt flere får helsetjenester i hjemmet og færre får bare praktisk bistand, fortsetter. Men endringene fra ett år til et annet er små, og hovedinntrykket er stabilitet. Ved utgangen av 2017 mottok 42 prosent av alle tjenestemottakere en form for ubetalt privat hjelp, noe som er en nedgang på 4 prosentpoeng siden 2015.

Rapporten har som formål å utnytte informasjonen som ligger i IPLOS-registeret (et register for Individbasert Pleie- og omsorgsstatistikk), til å vise enda mer detaljert statistikk over mottakere av helse- og omsorgstjenestene enn det som publiseres under statistikk over omsorgstjenester på SSBs nettsider (https://www.ssb.no/pleie/) og gjennom KOSTRA.

Klikk her for rapporten: Kommunale helse- og omsorgstjenester 2017

Bestilling av spesialstatistikk fra IPLOS-registeret

Det kan bestilles spesialstatistikk basert på opplysninger i IPLOS-registeret. Forutsetningen er at bestillingen er i tråd med formålet i IPLOS-forskriften. Slike oppdrag faktureres etter gjeldende satser i SSB.

Oversikt over informasjon i IPLOS-registeret:

Variabelliste IPLOS

Data til forskning

Forespørsler om 'utlevering av individdata og sammenstilt statikk til forskning' fra IPLOS skal rettes til Helsedirektoratet. Mer informasjon, søknadsskjema m.m. finnes på: Helsedirektoratet data til forskning og Innsendingsveileder Forskerdata til IPLOS

Krypteringsprogram  Dette programmet skal bare brukes av forskere.

Kontakt

Lover og regler