124702
124702
innrapportering
2013-06-20T12:00:00.000Z
no

Pågår

Bruk av IKT i det offentlige

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Bruk av IKT i offentlig sektor (RA-0536)? Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne kartlegge bruken av IKT og digitalisering i offentlig sektor trenger vi informasjon om blant annet

 • IKT-/digitaliseringsstrategi
 • IKT-prosjekter
 • digitale tjenester
 • digitale prosesser innenfor innkjøp
 • informasjons- og IKT-sikkerhet
 • deling og bruk av data
 • IKT-spesialister og IKT-kompetanse

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen «Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak» i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av disse rollene:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn – se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Politikere, offentlige virksomheter, næringsliv og forskere bruker statistikken for å forstå utfordringene innenfor IKT og digitalisering i offentlig sektor og for å planlegge for framtiden. Regjeringen er avhengig av kunnskap om situasjonen i dag for å kunne iverksette de riktige tiltakene.

Hvem skal rapportere?

Direktorater og etater med tilhørende regionale og lokale enheter og spesialenheter leverer én rapport på vegne av hele direktoratet/etaten. Alle departement rapporterer på vegne av seg selv.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i virksomheten i rapporteringsperioden.

Kommuner som samarbeider om IKT (interkommunalt, regioner)

Dere kan rapportere for flere kommuner i ett skjema. Én kommune er da rapporteringskommune, og skal gi opplysninger for de andre kommunene i samarbeidet. Alle kommunene må levere hvert sitt skjema og henvise til rapporteringskommunen i kommentarfeltet på siste siden i skjemaet. Skjemaet fra disse kommunene kan være tomt eller delvis utfylt hvis det er noe avvik fra rapporteringskommunen.

Dere har plikt til å svare innen fristen

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen