336911
336911
innrapportering
2018-01-15T09:40:00.000Z
no

Pågår

Bruk av kommunenes boliger

Måleperiodeårlig

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Kommunale boliger er grunnsteinen i kommunenes boligsosiale arbeid. Kommunene har tidligere rapportert til KOSTRA at de i 2016 disponerte til sammen 108 800 boliger. Det finnes imidlertid ikke en god samlet oversikt over hvor mange av disse boligene som er omsorgsboliger, hvor mange som er utleieboliger for vanskeligstilte og hvor mange boliger som er tjenesteboliger for blant annet ansatte i kommunen.

For å kunne utøve en god og målrettet boligpolitikk har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) behov for økt kunnskap på dette området. SSB gjennomfører derfor nå en undersøkelse i alle kommuner for å få oversikt over hva de kommunale boligene brukes til. Undersøkelsen er finansiert av KMD.

Hovedresultater fra undersøkelsen vil bli publisert i månedsskiftet mars/april 2018.

Resultatene fra undersøkelsene skal også gi et grunnlag for å vurdere om det i fremtiden skal stilles lignende spørsmål i KOSTRA.

Hva skal dere rapportere?

Vi ønsker en oversikt over hvor mange boliger kommunen disponerte per 31.12.2017 og hvordan disse fordelte seg på de tre kategoriene; omsorgsboliger, utleieboliger til vanskeligstilte og boliger uten behovsprøving, som for eksempel tjenesteboliger. Vi ønsker å vite noe om både boliger som leies ut og om boliger som brukerne eier selv men hvor kommunen regulerer kjøp og salg. Videre ønsker vi også å vite om det er mottatt støtte til bygging av omsorgsboligene, enten i form av tilskudd fra Husbanken eller gjennom momskompensasjon.

Skjemaet inneholder kun ti spørsmål, men tiden det tar å fylle ut skjema vil avhenge av hvor lett det er for kommunen å fremskaffe de tallene som etterspørres.

Hvem skal rapportere?

Alle kommuner i Norge er med i undersøkelsen. Noen dager før undersøkelsen starter, vil kommunene få brev i Altinn om undersøkelsen.

Skjemaet sendes til SSB sin kontaktperson for KOSTRA, men kan om nødvendig videreformidles til den personen i kommunen som har best forutsetning for å svare.

Slik rapporterer dere

Rapporteringen foregår ved at man fyller ut et kort skjema på Internett via SSB innrapporteringskanal https://p1.ssb.no/kombo. Dette er en sikker måte å rapportere på. Informasjon om innlogging og undersøkelsen generelt vil bli sendt ut på epost. Lenken som mottas logger direkte inn i skjemaet for den aktuelle kommunen. Det skal ikke rapporteres via Altinn. Svarfristen angis i tilsendt informasjon.

 

Kontakt