215555
215555
innrapportering
2015-01-21T14:18:00.000Z
no

Ikke aktiv

Varestrømsundersøkelsen

Innhold

Formål

Hovedformålet med varestrømsundersøkelsen er å få bedre kunnskap om hvor de viktigste varestrømmene i Norge går.

Resultatene vil bl.a. bli brukt i neste Nasjonal transportplan 2018 – 2027 og være med på å gi et bedre beslutningsgrunnlag for Samferdselsdepartementet og transport-etatene i deres arbeid med å planlegge og å prioritere infrastrukturen for landets transportsystem.

Kartleggingen legger grunnlaget for planlegging og prioriteringer som vil komme næringslivet til gode ved at man i større grad får oversikt over i hvilke deler av infrastrukturen det er flaskehalser, og hvor det er størst behov for investeringer og utbedringer. Dette er andre gangen det gjennomføres en slik undersøkelse i Norge.

For øvrig vil statistikken bli brukt til regional og nasjonal planlegging av infrastrukturtiltak, og ved analyser av konkurranseflater mellom de ulike transportformene.

Gjennomføring

Undersøkelsen gjennomføres som en utvalgsundersøkelse innen industri og engros næringene. Et utvalg på omtrent 4 200 virksomheter er trukket innen disse næringene. Alle som er trukket ut, plikter å svare på undersøkelsen.

For å lette rapporteringsbyrden henter SSB i tillegg inn opplysninger om alle varesendinger som organiseres via de største transportørene i Norge - samlasterne.

Det gjelder alle sendinger som går/organiseres av Bring, Schenker, Kühne-Nagel, DHL, NorLines, Post Nord, Freja og DSV Road. Dere trenger derfor ikke å rapportere noe som sendes via disse transportørene i Norge eller er eksport/import, men det er viktig at den enkelte rapportør krysser av i Altinn-skjemaet for hvordan transporten organiseres.

Varesendinger til og fra utlandet vil bli hentet inn fra Toll– og avgiftsdirektoratets tolldeklarasjoner.

 

Hva skal rapporteres

Undersøkelsen vil dekke data som belyser varesendinger ut til norske kunder i Norge. Det er vare- sendinger ut fra virksomheten til innenlandske kunder i 2014 som skal rapporteres. Interntransport mellom ulike avdelinger i et foretak tas også med.

Spørreskjemaet tar utgangspunkt i virksomhetens beliggenhet. For alle varesendinger som ikke gjennomføres via en av de store transportørene spørres det deretter om:

Varens leveringsadresse med postnummer, sendingsdato, varemengde i kg eller m³, vareverdi, om transportkostnad inngår i vareprisen eller ikke, type gods og transportmiddel.  Til slutt er det et spørsmål om virksomhetenopplever ulike former for flaskehalser i forbindelse med levering av varer til norske kunder.  Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Transportmiddel og omlastingssted vil bli hentet inn der opplysningene er tilgjengelig hos de aktuelle transportørene.

EXCEL-mal.

For å lette rapporteringen for rapportører med mange sendinger åpner SSB for å sende et vedlegg via Altinn. Dataene som skal rapporteres finnes som regel i din virksomhets datasystem. Her kan det tas ut en datafil med alle de opplysningene som SSB ønsker å få oversendt. SSB har også informert de største leverandørene av disse systemene om undersøkelsen. Hvis du ikke kjenner til hvordan du kan ta ut en slik datafil så ta kontakt med dataleverandøren. De kan bistå i arbeidet med å trekke ut en slik datafil.  SSB har også laget en mal som viser hva datafilen skal inneholde. I linken nedenfor finnes en EXCEL-mal som kan lastes ned. Dette arket er lagret i EXCEL 2010. Ønsker du en versjon  i EXCEL 2003 så ta kontakt med SSB med Epost til: VSU2014@ssb.no

Veiledning for lagring og innsending av EXCEL-skjemaet via Altinn:

  • Gå til "Lagre som" i Excel-menyen
  • Lagre filen med virksomhetens organisasjonsnummer (virksomhetens organisasjonsnummer finner du på siden "Rapporteringsenhet" i Altinn-skjemaet)
  • Lagre filen i Excel-format. Husk hvor du har lagret datafilen, slik at du enkelt finner den ved opplasting og innsending til SSB via Altinn
  • Gå inn i Altinnskjemaet og legg til vedlegget når du skal rapportere til SSB. I Altinn finner du en egen veiledning på hvordan du gjør dette

Excel mal finner du under dokumenter eller ved å klikke her

Hvem skal rapportere

Alle virksomheter som er trukket ut til å delta i undersøkelsen mottar brev om rapporteringen. Svarfrist er 28. april 2015.  

Hva skal rapporteres

I varestrømsundersøkelsen skal det rapporteres varesendinger ut fra eget anlegg til norske kunder. I tillegg skal det også rapporteres interntransport, dvs. sendinger/varetransport mellom egne anlegg som ligger på ulike adresser. Se under fanen veiledning for mer informasjon.  

Send opplysningene via Altinn

SSB ber om at opplysningene rapporteres over Internett via den offentlige innrapporteringskanalen Altinn. Logg inn i Altinn på ordinær måte. Dette er den sikreste måten å rapportere på, og dere vil få en kvittering som viser at opplysningene er sendt inn.

Opplysningsplikt

Aktuelt regelverk er

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Spørsmål?

SSBs svartjeneste er åpen alle hverdager mellom kl. 09:00 og 15:00 og nås på telefon 62 88 51 90 eller på e-post vsu2014@ssb.no. Husk å oppgi virksomhetens organisasjonsnummer ved henvendelse til SSB.

Kontakt

Lover og regler