387035
387035
innrapportering
2019-05-16T10:52:00.000Z
no

Pågår

Veksthus- og planteskoletelling

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Veksthus- og planteskoletelling (RA-0618)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne lage god statistikk for veksthus- og planteskolenæringen trenger vi informasjon om

 • produksjonsareal
 • type produksjon
 • produksjonsomfang i antall og verdi
 • opplysninger om energibruk i veksthus
 • teknisk tilstand i veksthusbygningene

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av følgende roller:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører med signeringsrett
 • regnskapsfører uten signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Offentlige virksomheter, bransjeorganisasjoner, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå utfordringene i veksthus- og planteskolenæringen og planlegge for framtiden.

Hvem skal rapportere?

Populasjonen for undersøkelsen tar utgangspunkt i registerdata fra ulike kilder og omfatter alle bedrifter med veksthus- eller planteskoleareal som fyller vilkårene til minstemål for driften. Enheter som skal besvare undersøkelsen skal ha minst 300 m2 veksthusareal eller minst 1 dekar planteskoleareal i drift. 

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler