237841
237841
innrapportering
2015-08-31T14:10:00.000Z
no

Pågår

Utenriksøkonomi

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Hvordan finner jeg skjemaet til denne undersøkelsen?

Rapporteringen foregår elektronisk og via Altinn. Foretakene/virksomhetene (rapportørene) får tilgang til skjemaet via sin innboks i Altinn sammen med sine øvrige rapporteringsplikter.

Personen som har fått tildelt skjemaet, finner dette i foretakets innboks. For å se virksomheter (underenheter), velg <Se alle underenheter>. Merk at du må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. Ta kontakt med daglig leder i ditt foretak/din virksomhet hvis du ikke har riktig rolle i Altinn.

For mer informasjon se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak/din virksomhet" i høyre marg.

Hva menes med at det er svarplikt/opplysningsplikt?

For de aller fleste innrapporteringer til SSB er den som mottar henvendelse fra SSB pliktig å svare. Denne plikten følger av vedtak om opplysningsplikt gitt med hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) § 10. For disse rapporteringene knyttet til sentrale statistikkområder kan SSB ilegge tvangsmulkt dersom rapportørene ikke sender inn de angitte opplysninger (skjemaet) innen fristen. Denne undersøkelsen er et slikt sentralt statistikkområde.

Vi gir ikke økonomisk kompensasjon for utfylling og innsending av skjemaet.

Får vi tvangsmulkt dersom vi ikke svarer?

Ja. SSB sender vedtak om tvangsmulkt med en ny svarfrist til dem som ikke har svart innen første svarfrist. Vedtaket faller bort hvis skjema blir sendt inn innen vedtakssvarfristen. De som fortsatt ikke har svart innen den nye svarfristen, vil få saken sin oversendt til Statens innkrevingssentral (SI) for innkreving og ev. tvangsinndrivelse av tvangsmulkten.

I henhold til statistikkloven § 20 og statistikkforskriften § 4 kan tvangsmulkt fastsettes som engangsmulkt eller løpende tvangsmulkt. Mulktens størrelse er fastsatt i forhold til rettsgebyret, jf lov om rettsgebyr (lov av 17. desember 1989 nr. 86).

Mulkten vil øke dersom foretaket ikke leverer fullstendige opplysninger flere perioder på rad. I tilfeller hvor foretaket gjentatte ganger, over en lengre periode, ikke leverer fullstendige opplysninger, kan det bli fastsatt et individuelt forhøyet tvangsmulktbeløp.

Skal data for filialer i utlandet tas med i rapporteringen?

En filial i utlandet betraktes i statistikken som en egen utenlandsk enhet, på linje med søsterselskaper, selv om den er en del av den norske juridiske enheten. Dersom du har transaksjoner med filial eller fordringer og gjeld overfor denne skal dette rapporteres til SSB.

Hva gjøres i årsrapporteringen for selskaper med avvikende regnskapsår?

Her ber vi dere inntil videre om å oppgi tall for selskapets regnskapsår, samt å opplyse om hvilken periode som utgjør regnskapsåret.

Skal gjeld/fordringsposter rapporteres netto?

Nei, fordringer og gjeld skal rapporteres hver for seg, selv om de kan være mot samme foretak.

Hvordan skille mellom Norge og utlandet?

En utlending er utenlandskregistrerte juridiske personer, inkludert norskeide foretak som er registrert i utlandet. Dette betyr at også norske selskapers filialer i utlandet og fysiske personer bosatt i utlandet, blir regnet som utlendinger.

Følgende enheter regnes som norske:

-        Norskregistrerte juridiske personer, eksklusive deres filialer i utlandet. Definisjonene gjelder uavhengig av eiernes nasjonalitet.

-        Filialer i Norge av utenlandskregistrerte juridiske personer.

-        Fysiske personer fast bosatt i Norge, uavhengig av statsborgerskap.

Utenlandske selskapers filialer i Norge betraktes som norske, mens norske selskapers filialer i utlandet betraktes som utenlandske. Mellomværende en rapportør har med sin filial i utlandet er således et mellomværende med utlandet, og skal dermed med i rapporteringen. Rapportøren skal derimot ikke ta med mellomværende filialen i utlandet har med andre utenlandske selskaper.

Hvordan skal tap og gevinst poster rapporteres?

Dersom det er endringer på en post fra en periode til en annen, og disse endringene er på grunn av gevinster/tap/nedskrivinger etc., skal dette rapporteres. Postene dette gjelder for, og korresponderende post og fortegn kan man finne her: https://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/_attachment/407774?_ts=16f1e4c4ad0

Hvordan skal konsernkonto rapporteres?

Dersom et norsk selskap eier og administrerer konsernkonto i en norsk eller utenlandsk finansinstitusjon, og midler fra konsernselskaper i utlandet inngår i dette systemet skal dette rapporteres. En beholdning på kontoen rapporteres som kortsiktig konsernfordring til utlandet (post 15600). Motposten vil være kortsiktig konserngjeld (post 29200).

Dersom et utenlandsk selskap eier og administrerer konsernkonto i en norsk eller utenlandsk finansinstitusjon, og midler fra konsernselskaper i Norge inngår i dette systemet skal dette også rapporteres. Ved at det norske selskapet som deltar i ordningen vil ha en kortsiktig fordring (post 15600) mot eierselskapet, eller eventuelt tilsvarende kortsiktig gjeld (post 29200).

Hvem skal rapportere egenkapitalposter, og hvordan skal de rapporteres?

Dersom selskapet har utenlandske eiere, skal egenkapitalpostene rapporteres. Eksempler er om selskapet er et 100% eid datterselskap fra utlandet, om en viss prosentandel eies fra utlandet og resten fra Norge, eller om selskapet er børsnotert og en del av aksjonærene er utenlandske.

Egenkapitalpostene skal fordeles på ulike poster, på samme måte som i næringsoppgaven og i årsregnskapet. Aksjekapital skal rapporteres to ganger, en gang total aksjekapital på post 20000. Videre skal aksjekapital på utenlandske eiere rapporteres på henholdsvis postene 20001/20002 dersom selskapet er et AS eller ASA, eller på postene 20003/20004 dersom selskapet har en annen organisasjonsform enn AS/ASA. Dersom selskapet er 100% eid fra utlandet, blir beløpene på aksjekapitalpostene de samme, dersom det er en andel som er eid fra utlandet blir postene ulike.

Her er en oversikt over de ulike egenkapitalpostene, og hvordan de rapporteres:

Post

Posttekst

 

TOTALT INNSKUTT EGENKAPITAL

20000

aksjekapital

20100

egne aksjer   (negativt beløp)/felleseid andelskapital

20200

overkurs

20300

annen innskutt   egenkapital

 

TOTALT OPPTJENT EGENKAPITAL

20410

fond for   vurderingsforskjeller i deltakerliknende selskap

20420

fond for   vurderingsforskjeller i andre selskap

20450

fond for   urealiserte gevinster

20550

avsatt utbytte   (for selskaper som benytter IFRS)

20590

annen egenkapital

20800

udekket tap

Hvilke poster skal rapporteres akkumulert?

Alle poster som ikke er balanseposter skal rapporteres hittil i år, altså akkumulert. F. eks, dersom det er utbetalt utbytte (post 08200) i andre kvartal, skal beløpet rapporteres på samme post i tredje og fjerde kvartal, selv om det ikke er betalt ut noe mer utbytte disse kvartalene.

Men dersom det eksempelvis er mottatt renteinntekter på en konsernfordring, og disse blir mottatt hvert kvartal, skal det summeres opp hvor mye som er mottatt i løpet av året for hvert kvartal. 

Når vet vi at dataene er levert?

Når dataene er levert, vil dere få et kvitteringsnummer (AR-nummer). Denne kvitteringen kan skrives ut eller sendes til en gitt e-postadresse.

Kontakt

Lover og regler